Naturbeskyttelse og beskyttelseslinjer

Nærmeste Natura 2000-område er nr. 117 'Kajbjerg Skov', der ligger over 6 km øst for Ørbæk. Området er habitatområde nr. 101.  På baggrund af afstanden og lokalplanens karakter vurderes det, at en påvirkning af arterne på udpegningsgrundlaget kan udelukkes.

Udpegningsgrundlaget i habitatområde nr. 101 er følgende naturtyper og arter: Strandvold med enårige planter, strandvold med flerårige planter, kransnålalge-sø, næringsrig sø, surt overdrev, bøg på muld, ege-blandskov, elle- og askeskov samt stor vandsalamander.