Lokalplanområdet

Planområdet er en del af havneområdet ved Nyborg Marina, der ligger syd for Nyborgs bymidte. Planområdet ligger i umiddelbar tilknytning til marinaområdet med klubhuse og den største koncentration af bådepladser i marinaen. Planområdet ligger i første række til den inderste del af havnebassinet. 

Planområdet støder mod vest op til haverne for en række villaejendomme langs Dyrehavevej. 

Figur 1: Planområdets placering ved Nyborg Marina. Planområdet er markeret med rødstiplet linje. Området ligger i den nordlige del af den vestlige del af marinaen, umiddelbart nord for en række klubfaciliteter.

Planområdet indeholder udover vej-, parkerings- og promenadearealer ejendommene Lystbådevej 2-12, 5800 Nyborg, der består af en række lagerhaller og erhvervslokaler tæt på kajkanten i Nyborg Marina. Bygningerne indeholder en række mindre erhvervsfunktioner. Traditionelt har erhvervene haft en maritim tilknytning.

Figur 2: Planområdets afgrænsning og nærmeste omgivelser. Planområdet er markeret med rødstiplet linje. Planområdet omfatter erhvervsbebyggelsen Lystbådevej 2 og 10-12, der ligger i tilknytning til havnebassinet. Området omfatter desuden vej- og parkeringsarealer samt havnepromenaden langs kajen, der er en del af et samlet forløb på tværs af hele havneområdet.

Den nuværende bebyggelse er lav. Mod syd ligger tre lagerhaller med saddeltag og mod nord en bygning med fladt tag. Bygningerne er sammenbyggede på tværs af ejendommene.

Bygningernes facade- og tagmateriale skiller sig i dag ud fra den resterende bebyggelse i området, der er af nyere dato.

Figur 3: Bebyggelsen på ejendommene Lystbådevej 2-12, 2022. Øverst t.v. butiksfacade på bygningen længst mod syd; øverst t.h. den nordlige ende af bebyggelsen set fra havnepromenaden øst for området; nederst t.v. bebyggelsen som den fremstår langs havnepromenaden; nederst t.h. bebyggelsen set fra "bagsiden" mod haverne til boligerne langs Dyrehavevej.