Høringsmuligheder og planens status

Endelig vedtaget i Nyborg Byråd 13. september 2022 efter offentlig høring fra 8. juni til 22. juli 2022.

Klagevejledning

Byrådets afgørelse om forhold, der er omfattet af lov om planlægning (LBK nr. 1157 af 01/07/2020) kan for så vidt angår retlige spørgsmål påklages Planklagenævnet.

Byrådets afgørelse om forhold, der er omfattet af lov om planlægning, kan for så vidt angår retlige spørgsmål påklages Planklagenævnet. Eventuel klage over retlige spørgsmål skal indgives ved brug af Klageportalen via borger.dk eller virk.dk. Klagen skal være indgivet inden 4 uger efter modtagelse af afgørelsen. Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter modtagelsen af afgørelsen. Vejledning til Klageportal og gebyrordning findes på www.nævneneshus.dk. Gebyret er p.t. 900 kr. for private og 1.800 kr. for virksomheder. Gebyret tilbagebetales hvis klagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af Planklagenævnets kompetence. Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden for 6 måneder fra modtagelse af afgørelsen fra Planklagenævnet.

Du kan læse mere her: klagevejledning.

Miljøvurdering 

Efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (Lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021) skal planer, der tilvejebringes inden for fysisk planlægning, miljøvurderes. Såfremt planen kun omfatter et mindre område på lokalt plan skal planen imidlertid screenes, for at afgøre, hvorvidt planen kan forventes at medføre væsentlige miljømæssige påvirkninger. Hvis planen ikke forventes at medføre væsentlige miljømæssige påvirkninger skal planen ikke miljøvurderes.

Miljøscreeningen skal sikre, at hensyn til menneskets sundhed, naturen, landskabet og kulturarv bliver tænkt ind i den fysiske planlægning. Screeningen skal danne et bedre grundlag for den politiske beslutning.

Det er i screeningen vurderet, 

Miljøscreeningen viser:

  • at nybyggeriet ikke giver anledning til væsentlig påvirkning af naboer eller området som helhed gennem væsentlige visuelle påvirkninger, skyggegener eller væsentlig øget trafik
  • at den ændrede anvendelse af området vil resultere i mere trafik, men at det eksisterende vejnet vurderes at kunne afvikle trafikken, forudsat at krydset Storebæltsvej/Bryggerivej udvides med en venstresvingsbane.
  • at ny bebyggelse og udendørs opholdsarealer vil blive påvirket af trafikstøj fra Storebæltsvej, men at støjkravene til fremtidige boliger forventes imødekommet via bygningens konstruktioner, indretning og tekniske installationer, mens støjkrav til fælles udendørs opholdsarealer forventes imødekommet ved at placere disse væk fra Storebæltsvej og ved at lade ny bebyggelse fungere som støjafskærmning - evt. suppleret med støjskærme.  
  • at nyt byggeri tilpasses det bebyggede miljø på kanten af Nyborgs bykerne ved krav til bebyggelsens omfang, placering og ydre fremtræden.
  • at ny bebyggelse ikke påvirker sigtelinje til Nyborg Kirke ved ankomst til Nyborg fra motorvejen.
  • at ny bebyggelse i området sikres mod oversvømmelser i forbindelse med ekstreme regnvandshændelser.
  • at nedrivning af eksisterende bebyggelse er vurderet foreneligt med registrerede bevaringsinteresser.

Ingen af de nævnte påvirkninger vurderes at have så væsentlig indvirkning, at der bør udarbejdes miljøvurdering af planen. Hensyntagen og afværgeforanstaltninger af påvirkningerne er indarbejdet i lokalplanforslaget.

Efter en vurdering efter § 8 stk. 2 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) er der derfor ikke foretaget en miljøvurdering af lokalplan nr. 330 efter § 8 stk. 1. Afgørelsen, der er truffet efter § 10 i loven, er annonceret og offentlig bekendtgjort den 8. juni 2022.

Der kan indgives klage over, at der ikke er gennemført en miljøvurdering. Du kan se klagevejledningen ovenfor.