Naturbeskyttelse og beskyttelseslinjer

Ca. 250 m nord for planområdet ligger områder beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3 i form af mose. Grundet afstanden til området vurdere planen ikke at påvirke de naturbeskyttede områder.

Øst for planområdet område er der nord-sydgående beskyttede diger. Kun ét dige (det østlige) er omfattet af lokalplanen, da det ligger på plangrænsen. Planen fastsætter, at eksisterende diger skal fortættes med yderligere, hjemmehørende beplantning for at skærme byområdet mod det åbne land. Det vurderes at kunne styrke digernes naturværdi. Det kan dog også have en negativ påvirkning på digets kultur- og landskabsværdi. Eksisterende levende hegn på et dige kan udbedres ved indplantning af enkelte træer eller buske uden tilladelse. Omfattende indplantning kræver dispensation.