Landskaber

Planområdet er omfattet af udpegningen til større sammenhængende landskabsområder. De større sammenhængende landskabsområder omfatter større områder med betydelige landskabelige værdier, herunder også de mest velbevarede hovedgårdslandskaber. De er sårbare overfor etablering af større bebyggelse og større tekniske anlæg og bør derfor friholdes for sådanne anlæg, med mindre hensynet til bevaring af landskabsværdierne kan løses på tilfredsstillende vis. Det vurderes dog ikke at lokalplanen vil medføre en negativ påvirkning heraf, da området allerede i dag er fuldt udbygget, og der alene er tale om en ændret anvendelse af eksisterende bygningsmasse i området.