Kommuneplanen

Mål og hovedstruktur

Kommuneplan 2021 fastlægger en række mål, der er styrende for kommunens planlægning for nye boliger og landsbyer. Mål af relevans for planlægningen for et boligområde på Blomstervænget vurderes at være følgende, der fremgår af henholdsvis "Landsbyer i Nyborg Kommune" og "Udviklingsplan for Langå" og endvidere de generelle rammebestemmelser.

Generelle rammebestemmelser

Kommuneplan 2021 fastlægger en række generelle rammebestemmelser, der er styrende for kommunens planlægning for nye boliger og boligområder, bl.a.:

  • At områdets anvendelse fastlægges til boligformål. Boligerne skal anvendes til helårsboliger. Herudover kan der i mindre omfang tillades kollektive anlæg, og institutioner (og serviceerhverv), som er forenelige med anvendelsen som boliger.
  • At grunde ikke må udstykkes med en grundstørrelse under 700 m2 for åben-lav og 250 m2 for tæt-lav bebyggelse.
  • At der skal etableres gode, tilgængelige og sammenhængende fælles fri- og opholdsarealer. Der henvises til de generelle bestemmelser for fri- og opholdsarealer.  
  • At der skal etableres parkering i overensstemmelse med kommunens parkeringsnorm. Der henvises til de generelle bestemmelser for parkering. 
  • At boligerne og de udendørs opholdsarealer ikke må være belastet af støj, lugt-, støv- og anden luftforurening fra trafik, virksomheder, tekniske anlæg mv. over Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Der henvises til de generelle bestemmelser for støj, samt redegørelse for planlægning for produktionsvirksomheder.
  • At det via bebyggelsens volumen, placering og ydre fremtræden tilstræbes at området fremtræder med en sammenhængende karakter og at området forholder sig til det omgivende miljø. Der henvises til de generelle bestemmelser om kvalitet i nybyggeri.
  • At tage ikke må beklædes med reflekterende materialer med en glansværdi over 10.

Udviklingsplan for Langå

Det er et mål i kommuneplanen, at der skal udarbejdes udviklingsplaner for de ni byzonelandsbyer og for de mindre landsbyer i landzonen, hvor der er en aktiv medvirken fra borgerne. I "Udviklingsplan for Langå" er det beskrevet, hvorledes arealet på Blomstervænget ønskes udnyttet til boligformål:

"Hvis vi fortsat skal eksistere og være attraktive som landsby og deraf bosætningssted er det meget vigtigt, at boligudbuddet udvikles og udbydes. Vi forestiller os, der kan byggemodnes i ”hullerne” rundt i byen. Særligt tænker vi på arealer i forbindelse med Byvejen og på Blomstervænget."

Retningslinjer:

Øvrige landsbyer og landdistrikter

  • Der kan i de mindre landsbyer - inden for landsbyafgrænsningen - opføres enkelte nye boliger som "huludfyldning", i overensstemmelse med en gældende landzonelokalplan eller på baggrund af en landzonetilladelse, hvor det naturligt kan indpasses i landsbymiljøet.
  • Ny bebyggelse, ændringer i eksisterende bebyggelse og ændret anvendelse af eksisterende bebyggelse i de mindre landsbyer og landdistrikterne, herunder udpegning af huludfyldninger, skal ske under hensyntagen til naturmæssige-, miljømæssige-, kulturhistoriske-, landskabelige- og rekreative forhold samt grundvandsbeskyttelsen, og tilpasses den eksisterende, stedlige byggetradition med hensyn til skala, arkitektur og placering.

Lokalplanen muliggør et tæt-lavt boligområde, der i mindre omfang vil ændre den visuelle påvirkning på omgivelserne. Ny bebyggelse vil være en delvis "huludfyldning", som er omgivet af eksisterende boligbebyggelse på flere kanter. Planen indeholder bestemmelser om bebyggelsens omfang og ydre fremtræden, der skal sikre, at ny bebyggelse tilpasses landsbymiljøets karakter. Den nye bebyggelse skal tilpasses den eksisterende, stedlige byggetradition med hensyn til skala, arkitektur og placering.

Klimatilpasning

Nye byggerier og anlæg skal sikres mod store værditab ved oversvømmelser fra ekstremregn ved, at der gennemføres en vurdering af risikoen og med forslag til håndtering af denne. Alternativt skal bygherre godtgøre, at der ikke vil ske oversvømmelser på stedet.

Del af lokalplanområdet er berørt af blue-spot registrering og er således potentielt udfordret i forhold til skybrudshændelser, hvor der i fremtiden kan komme oversvømmelser af området ved skybrud.

Planen sikrer, at den nye bebyggelse inkl. friarealer indrettes, så en fremtidig ekstrem nedbørshændelse kan håndteres uden negative påvirkninger på bygninger eller nabogrunde.

Landskaber

De større sammenhængende landskabsområder skal friholdes for etablering af større bebyggelse og større tekniske anlæg, medmindre det kan sikres, at hensynet til de landskabelige værdier kan løses tilfredsstillende. Planlægning for eller meddelelse af landzonetilladelse til bebyggelse, herunder tekniske anlæg, kan kun ske, hvis det er godtgjort, at de landskabelige interesser ikke tilsidesættes.

Området ligger i en udpegning for et større sammenhængende landskabsområde og en udpegning for et bevaringsværdigt landskab.

Planen sikrer landskabsinteresser ved bevaring af den omkringliggende beplantning, der medvirker til afskærmning af området mod det åbne land mod øst samt i ft. naboer. Planområdet ligger som et indelukket areal i sammenhæng med byen og mellem to veje, og vil ikke påvirke landskabet uden for.

Udpegning for større sammenhængende landskaber

Udpegning for bevaringsværdige landskaber

 

Grundvand

Planområdet ligger inden for indvindingsopland for Langå Vandværk og i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), hvor grundvandet i særlig grad skal beskyttes. Den planlagte anvendelse af området anses ikke for at udgøre en væsentlig fare for grundvandet og ændrer ikke på forureningspotentialet for samme.

Hvis grundejerne anvender pesticider kan det medføre, at forureningspotentialet øges i forhold tidligere. Dertil kommer eventuel spild af andre miljøfremmede stoffer. Det er derfor af stor betydning, at det af grundejerforeningen vedtages, at der ikke må anvendes pesticider.

Lokalplanen indarbejder ovennævnte rammebestemmelser.

Kommuneplanrammer

I Kommuneplan 21 er lokalplanområdet beliggende indenfor rammeområde 15.BL.1 – Langå, landsby. Område 15.BL.1 er udlagt til blandet bolig og erhverv.

For rammeområdet er fastlagt en maksimal bebyggelsesprocent på 30 % beregnet ud fra den enkelte ejendom.

Lokalplanen er udarbejdet i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser for området.