Planlægning i kystnærhedszonen

Lokalplanområdet er beliggende mindre end 3 km fra Storebælt og er derfor omfattet af bestemmelserne i Planlovens kapitel 2a om planlægning i kystområdet. Lokalplanområdet ligger i den kystnære del af byzonen. I redegørelsen til lokalplanforslag for bebyggelse og anlæg i de kystnære dele af byzonerne, der vil påvirke kysten visuelt, skal der gøres rede for påvirkningen. Såfremt bebyggelsen afviger væsentligt i højde eller volumen fra den eksisterende bebyggelse i området, skal der gives en begrundelse herfor.

Lokalplanen giver mulighed for byggeri i op til 18 m over eksisterende terræn, hvilket vurderes at være i tråd med det øvrige byggeri i området som er påført i 3 til 4 etager, samt det udlæg til byggeri tætter på kysten som i kommuneplanen er udlagt til at kunne opføres i 5 etager. Planen vurderes derfor kun i meget lille omfang at kunne ses fra kysten, og derfor ikke have nogen væsentlig indvirkning på kystlandskabet.

Figur 11: Ny bebyggelse set fra Yderpiren. En ny bebyggelse vil idet det er trykket tilbage fra kysten ikke synes højere end det eksisterende byggeri tættere på kystlinjen.

Figur 12: Fra vandet kan en ny bebyggelse næsten ikke ses idet Nyborg Destilleri ligger foran bebyggelsen set fra vandet. Billedet er taget ca. 250 m fra kysten.