Støjforhold

Lokalplanen giver ikke mulighed for nye anvendelser i området og forventes derfor heller ikke at medføre en øget støjpåvirkning. Ved planlægning for nye anvendelser skal det sikres, at støjfølsomme anvendelser ikke udsættes for støj over Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Støjgrænserne for virksomhedsstøj fremgår af nedenstående tabel. Se nærmere om trafikstøj i næste afsnit.

  Mandag-fredag kl. 07-18, lørdag
kl. 07-14
Mandag-fredag kl. 18-22, lørdag
kl. 14-22, søn- og helligdage kl.
07-22
Alle dage kl. 22-07
Områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder (bykerne) 55 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A)

Tabel: Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for virksomhedsstøj. Se nærmere i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 / 1984 "Ekstern støj fra virksomheder".

Trafikstøj

Den trafikerede Hovedgaden betyder, at bebyggelsen langs vejen er påvirket af vejtrafikstøj. Vejdirektoratets kortlægning af støjen fra trafikken på Hovedgaden fra 2017 indikerer, at støjpåvirkningen på boligerne langs Hovedgaden overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj. Se oversigtskort under afsnittet Naturbeskyttelse og naturbeskyttelseslinjer. Støjbelastede områder må efter planlovens § 15a stk 1 ikke udlægges til støjfølsom anvendelse, f.eks. boliger, med mindre der i planen indgår bestemmelser om afskærmende foranstaltninger. Det kan f.eks. være støjisolering af facader, russervinduer, støjskærme og lignende.

Anvendelse Støjgrænse fra vejtrafik (Lden)
Rekreative områder i eller nær byområder (parker, kolonihaver, nyttehaver, turistcampingpladser) 58 dB
Boligområder (boligbebyggelse, daginstitutioner m.v., udendørs opholdsarealer) 58 dB
Offentlige formål (hospitaler, uddannelsesinstitutioner, skoler) 58 dB
Liberale erhverv m.v. (hoteller, kontorer m.v.) 63 dB

Tabel: Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj. Se nærmere i Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/2007 "Støj fra veje". De vejledende støjgrænser fra Miljøstyrelsen er formuleret for indikatoren Lden. Den udtrykker års-middelværdien af støjen udendørs og tillægger støjbegivenheder i aften- og natperioden højere vægt end støjen om dagen. Den har derfor også en bedre sammenhæng med den måde, støjen opleves på, end støjens gennemsnit.

Ved planlægning for nye boliger skal de vejledende grænseværdier som udgangspunkt overholdes. Der kan imidlertid være undtagelser, f.eks. når der planlægges for boliger som "huludfyldning", altså tilføjelse af nye boliger i eksisterende og tit ældre, centrale bydele. En forudsætning for at etablere boliger eller tilsvarende i områder, hvor støjen er højere end 58 dB er, at bebyggelsen indrettes med særlig støjisolering eller - afskærmning, så der sikres et forsvarligt støjniveau indendørs – også med åbne vinduer, og det sikres at der er opholdsarealer til bebyggelsen, hvor trafikstøjen er mindre end Lden 58 dB.

Der bør under ingen omstændigheder planlægges boliger, hvor støjniveauet er højere end 68 dB. Bygningsreglementets krav til indendørs støjniveau på max. 33 dB med lukkede vinduer skal altid overholdes.

Lden i dB Udendørs og på facader Indendørs med åbne vinduer Indendørs med lukkede vinduer
Boliger 58 46 33
Kontorer og lokaler til liberale erhverv 63 51 38
Butikker 68 - -

Tabel: Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj. Se nærmere i Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/2007 "Støj fra veje". 

Der kan ikke meddeles byggetilladelse til nye bygninger der ligger i et område hvor der er beregnet et støjniveau over de vejledende grænseværdier, før det gennem en støjberegning er dokumenteret, at gældende grænseværdier for støj overholdes på facader, i boliger og på udendørs opholdsarealer. Ansøger skal ved dokumentation fra en godkendt støjrådgiver godtgøre, at støjniveauet ikke overstiger Miljøstyrelsen vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj eller at det gennem nærmere angivne afværgeforanstaltninger kan sikres, at grænseværdierne overholdes.