Servitutter

Ejendommene inden for lokalplanens område er pålagt flere servitutter, som har betydning for den endelige udnyttelse af området. De væsentligste er præsenteret nedenfor.

Lokalplanen udlægger byggefelter, der på nogle punkter er i konflikt med servitutterne, men respekterer servitutternes tilstedeværelse. I praksis udgør servitutternes bestemmelser derfor mere restriktive grænser for valg af placering af bebyggelse end lokalplanens byggefelter, så længe servitutterne opretholdes.

Det følger af planlovens § 18 at servitutter, der er uforenelige med planen automatisk bortfalder. Nyborg Kommune vurderer ikke, at de nævnte servitutter er uforenelige med planen.

Deklaration om F-gastank, vej mv. på matr. nr. 927-ai og 927-n

Servitutten fastlægger en pligt til at respektere, at en 5000 liters F-gas tank med omgivende påkørselssikringer, gasforsyningsledning mv. skal henligge uforstyrret på matr. nr. 927-ai samt at der indrømmes færdselsret til brug for servicering og påfyldning af tanken samt for Beredskab Fyns adgang til brandsyn mv. Tanken ligger i det nordvestlige hjørne af matr. nr. 927-ai.

Dato/løbenummer: 08.04.2022-1013818023

Deklaration om brandvej på matr. nr. 927-n og 927-ao

Servitutten fastlægger en pligt til at sikre, at nærmere afgrænsede brandveje altid er fri og ryddelige. Der er tale om to brandveje til bygningen på Holmens Boulevard 13. Dels fra Holmens Boulevard, dels fra Sølystvej, begge via matr. nr. 927-n og til dels matr. nr. 927-ai og 927-ao.

Dato/løbenummer: 03.07.2020-1012021894

Deklaration om byggeretsligt skel på matr. nr. 927-n

Servitutten fastlægger et byggeretsligt skel 2,5 m fra tilbygning til Holmens Boulevard 13. Tilbygningen er placeret med nordlige facade i skel mod matr. nr. 927-n. Samtlige bebyggelsesregulerende afstande til skel regnes fra denne linie. Bestemmelsen bortfalder, såfremt tilbygningen på matr. nr. 927-n nedrives eller forandres således, at det byggeretslige skel ikke længere er nødvendigt for at opretholde bebyggelsen lovligt.

Dato/løbenummer: 13.02.2020-1011625754