Klimatilpasning

Del af lokalplanområdet er berørt af blue-spot registrering og er således potentielt udfordret i forhold til skybrudshændelser. Der har endnu ikke været problemer med oversvømmelser i området. 

Ved skybrudshændelser eller andre regnhændelser, som kan føre til overfladeafstrømning, må en terrænregulering ikke give anledning til ændring af overfladevands frie afledning, forstået således, at terrænreguleringen eller andre afværgeforanstaltninger ikke fører til, at overfladevandet ledes/styres til nabogrunde eller nedstrøms liggende matrikler.

Planområdet ligger ikke i nærheden af kysten og er ikke i risiko for oversvømmelse fra havet.

Bluespot-registreringer i området 

 

Påvirkning ved realisering af lokalplanforslaget

En realisering af lokalplanforslaget betyder bl.a. at:

1. Området befæstes yderligere i forhold til eksisterende forhold.

2. Området bebygges, og dermed tilføres området bygninger, som i tilfælde af skybrud kan resultere i skader på bygningsdele - medmindre der foretages afværgeforanstaltninger.

Afværgeforanstaltninger, som lokalplanen stiller krav om

Der anbefales løsninger udført med afledning i render på terræn til grønne arealer mellem bebyggelserne og at nedsivningen sker i mindre anlæg som regnvandsbede, placeret strategisk i forhold til bebyggelsens placering.

Der planlægges for at ekstremregn ledes til regnsvandsbede og bassiner, der under normale omstændigheder fungerer som friarealer. I disse sænkede arealer kan der opstuves vand i forbindelse med ekstremnedbør. Der skal desuden etableres et regnvandsbassin til forsinkelse af regnvand. Bassinnet skal have et passende volumen, der fastsættes nærmere i forbindelse med udbygningen af området.