Støjforhold

En lokalplan må som udgangspunkt ikke udlægge støjbelastede arealer til støjfølsom anvendelse, f.eks. boliger herunder også rehabiliteringsboliger. En lokalplan må kun udlægge støjbelastede arealer til støjfølsom anvendelse, hvis planen med bestemmelser om etablering af afskærmningsforanstaltninger kan sikre den fremtidige anvendelse mod støjgener.

De vejledende støjgrænser fra Miljøstyrelsen er formuleret for indikatoren Lden. Den udtrykker års-middelværdien af støjen udendørs og tillægger støjbegivenheder i aften- og natperioden højere vægt end støjen om dagen. Den har derfor også en bedre sammenhæng med den måde, støjen opleves på, end støjens gennemsnit.

Støj fra vejtrafik

Miljøstyrelsen har fastsat vejledende grænseværdier for støj fra vejtrafik. Efter Bygningsreglement 2018 gælder der endvidere krav om at støjen indendørs ikke må overstige Lden 33 dB. Se tabellen nedenfor. 

Lden i dB Udendørs og på facader Indendørs med åbne vinduer Indendørs med lukkede vinduer
Boliger (og udendørs opholdsarealer) 58 46 33

Tabel: Grænseværdier for støj fra vejtrafik. Støjgrænserne er nærmere defineret i Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/2007, ”Støj fra veje” og Bygningsreglement 2018.

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplansforslaget har rådgiver firmaet COWI på vegne af Nyborg Kommune udarbejdet en beregning af vejtrafikstøj i planområdet. Beregningerne er baseret på fremtidig trafiksituation på Holmens Boulevard og Storebæltsvej. Beregningerne er baseret på en fremtidig trafiksituation i 2030. Støjberegningerne er baseret på nedenstående trafikindput.

Beregningerne viser, at der ift. skitseret og alternativ bebyggelsesplan for planområdet vil være facader af sundhedshuset, hvor støjniveauet fra vejtrafikken vil være over den vejledende grænseværdi.

For bygningen med rehabilitering er overskridelsen op til 1,4 dB ift. grænseværdien for boliger/hospitaler (58 dB).

For bygningen med klinikker er der overskridelse på op til 7,1 dB ift. grænseværdien for kontorer (63 dB).

Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier gælder som udgangspunkt alle steder i området dvs. på bygningsfacader og evt. opholdsarealer. Bygningsreglementet stiller desuden krav til det indendørs støjniveau med lukkede vinduer (Lden 33 dB) for boliger, men ikke noget konkret krav for kontorer og klinikker. Der er dog krav til at der skal tages stilling til projekteringsværdier og der er angivet forslag til projekteringsværdier for kontorer på Lden 38 dB og klinikker på Lden 33 dB.

Bebyggelsens placering tæt på trafikerede veje, vil medføre en støjpåvirkning af sundhedshuset. Myndigheden, dvs. Nyborg Kommune, skal derfor tage stilling til,
hvorvidt det er muligt at acceptere de overskridelser, der er på facaden af bebyggelsen og i stedet stille krav til det indendørs støjniveau.

Det er COWIs vurdering, at tilfredsstillende lydforhold for bygningen med rehabilitering vil være opfyldt, hvis det indendørs støjniveau med lukkede vinduer er
Lden 33 dB og for klinikkerne Lden 38 dB.

For bygningen med rehabilitering vil den mindre overskridelse kunne løses ved at anvende særligt lydisolerende vinduer ud mod facaden, hvor der er overskridelse af
grænseværdien. Da der kun er mindre overskridelser, er det muligt det indendørs niveau med lukkede vinduer stadig vil overholde Lden 33 dB. Det vil dog kræve en mere detaljeret beregning for at bestemme det indendørs støjniveau, da dette kræver viden om vinduesarealer og volumen bag vinduerne.

For kontorerne vil der skulle isættes ekstra lydisolerende vinduer, hvormed et indendørs støjniveau med lukkede vinduer vil kunne reduceres til under Lden 38 dB. COWI vurderer ikke det er nødvendigt, at der stilles krav til overholdelse af de vejledende grænseværdier indendørs med åbne vinduer, da bebyggelsen planlægges med mekanisk ventilation.

Støj fra jernbanetrafik

Miljøstyrelsen har fastsat vejledende grænseværdier for støj fra jernbaner. Efter Bygningsreglement 2018 gælder der endvidere krav om at støjen indendørs ikke må overstige Lden 33 dB. Se tabellen nedenfor. Der gælder desuden krav til både det maksimale støjniveau og vibrationsniveauet ved de enkelte boliger. Den vejledende grænseværdi for maksimalniveauet er 85 dB, og grænseværdien for vibrationer er 75 dB KB-vægtet accelerationsniveau. For at undgå vibrationer er der fastsat en planlægningsmæssig mindsteafstand mellem spormidte og støjfølsomme arealanvendelser på 50 m, jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 1/1997 "Støj og vibrationer fra jernbaner".

Lden i dB Udendørs og på facader Indendørs med åbne vinduer Indendørs med lukkede vinduer
Boliger (og udendørs opholdsarealer) 64 52 33

Tabel: Grænseværdier for støj fra jernbanetrafik. Støjgrænserne er nærmere defineret i Miljøstyrelsens vejledning nr. 1/1997 "Støj og vibrationer fra jernbaner" og Bygningsreglement 2018.

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplansforslaget har rådgiver firmaet COWI på vegne af Nyborg Kommune udarbejdet en beregning af jernbanetrafik i planområdet. Da det ikke forventes ændringer i jernbanetrafikken er der i beregninger taget udgangspunkt i de nuværende forehold.

Beregningerne viser for støj fra jernbanen er støjniveauet lavere end grænseværdierne for begge bebyggelsesplaner.