Høringsmuligheder og planens status

Lokalplanen er vedtaget af Byrådet i Nyborg Kommune den 28. marts 2023.   

Lokalplanforslaget har været offentliggjort fra den 21. december 2022 til den 15. februar 2023.

Klagevejledning

Byrådets afgørelse om forhold, der er omfattet af lov om planlægning (LBK nr. 1157 af 01/07/2020) kan for så vidt angår retlige spørgsmål påklages Planklagenævnet.

Byrådets afgørelse om forhold, der er omfattet af lov om planlægning, kan for så vidt angår retlige spørgsmål påklages Planklagenævnet. Eventuel klage over retlige spørgsmål skal indgives ved brug af Klageportalen via borger.dk eller virk.dk. Klagen skal være indgivet inden 4 uger efter modtagelse af afgørelsen. Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter modtagelsen af afgørelsen. Vejledning til Klageportal og gebyrordning findes på www.nævneneshus.dk. Gebyret er p.t. 900 kr. for private og 1.800 kr. for virksomheder. Gebyret tilbagebetales hvis klagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af Planklagenævnets kompetence. Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden for 6 måneder fra modtagelse af afgørelsen fra Planklagenævnet.

Du kan læse mere her: klagevejledning.

Miljøvurdering 

Efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) skal planer, der tilvejebringes inden for fysisk planlægning, miljøvurderes (Lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27/10/2021).

Solcelleanlæg er anført på lovens bilag 2, pkt. 3, litra a) Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp, og varmt vand. 

Nyborg Kommune har på baggrund af anlæggets udstrækning vurderet, at lokalplanen skal miljøvurderes, og at der skal udarbejdes en miljørapport. 

Miljørapportens indhold er afgrænset til at beskrive den sandsynlige væsentlige indvirkning på følgende miljøfaktorer:  

  • Biologisk mangfoldighed   
  • Befolkningen og menneskers sundhed  
  • Jordbund og vand  
  • Landskab 

Miljøvurderingen har vist, at der ikke vil være væsentlige miljøpåvirkninger, såfremt: 

  • at placeringen af anlægget tilpasses områdets mose og beskyttede jorddiger. 
  • at der etableres en supplerende afskærmende beplantning på udvalgte strækninger langs kanten af solcelleparken/lokalplanområdet for at afbøde den visuelle påvirkning af omgivelser og landskab.   
  • at konstruktioner over 3,5 m placeres i tilknytning til ejendommens eksisterende driftsbygninger eller bag den supplerende afskærmende beplantning mod vest. 
  • at der ikke etableres permanent belysning indenfor planområdet.   
  • at hegning rundt om anlægget udføres som vildthegn med brede masker i bunden, hvorved hegnet ikke udgør en barriere for mindre dyrs færdsel gennem området.  

Miljøvurderingen har været offentliggjort samtidig med planforslagene, hhv. nærværende forslag til lokalplan nr. 339 og kommuneplantillæg nr. 6.

Bemærk

Bygherre har endvidere anmodet om at projektet for solenergianlægget underkastes en frivillig miljøkonsekvensvurdering (VVM) efter lovens § 18.  

Miljøvurdering af hhv. planer og projekt er i det konkrete tilfælde udført som to selvstændige rapporter. Der vil være et stort sammenfald mellem indholdet af miljøvurderingerne, da plan og projekt tidsmæssigt falder sammen. Ansøgers miljøkonsekvensrapport har været offentliggjort sammen med planforslagene. 

Klager over miljøvurdering:

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (Lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27/10/2021) § 48 stk. 2 kan indholdet af miljøvurderingen påklages efter de regler, der er fastsat i den lovgivning, som planen eller programmet udarbejdes i henhold til. I dette tilfælde planloven. Du kan se klagevejledningen ovenfor.