Klimatilpasning

Ørbæk er udpeget som fokusområde, da der i fremtiden kan komme oversvømmelser af den centrale del af byen ved skybrud. Lokalplanområdet er ligeledes berørt af ”blue-spot” registreringen. Der ligger endvidere en del sårbare institutioner og forsyningsanlæg i kategori 1. Der har endnu ikke været problemer med oversvømmelser i fokusområdet.

Matriklen ligger som en del af en stor lavning, der ved ekstremregnshændelser skal fyldes op, før vandet løber videre. Når den store lavning er fyldt op, vil vandet løbe mod nordøst for derefter at løbe mod sydøst frem mod Ørbæk Å.

Figur 1 nedenfor viser oversvømmelser ved skybrud baseret på en 100-års hændelse fratrukket kapaciteten på regnvandskloakken (5-års hændelse) fremskrevet til om 100 år. Oversvømmelserne er vist sammen med de generelle strømningsveje i området.

Påvirkning ved realisering af lokalplanforslaget

En realisering af lokalplanforslaget betyder bl.a. at:

1. Området befæstes yderligere i forhold til eksisterende forhold.

2. Området bebygges og dermed tilføres området bygninger, som i tilfælde af skybrud kan resultere i skader på bygningsdele - med mindre der foretages afværgeforanstaltninger.

Afværgeforanstaltninger, som lokalplanen stiller krav om

1. Der separatkloakeres eller udarbejdes regnvandshåndtering med tilsvarende kapacitet. Alternativ til traditionel regnvandskloakering kan være nedsivning i f.eks. faskiner eller regnbed. Etablering af faskiner og regnbed vil typisk afhænge af de lokale jordartsforhold (hydraulisk ledningsevne), samt afstanden til det sekundære grundvandsspejl. Ifølge det generelle jordartskort er området klassificeret som moræneler, og muligheden for nedsivning af tagvand m.m. vurderes som ringe. Dette bør selvfølgelig bero på en lokal undersøgelse af nedsivningsevnen.

2. For at reducere risikoen for bygningsskader som følge af oversvømmelser ved skybrud stilles krav om sokkelkote +59,9 m DVR90 evt. kombineret med terrænregulering.

På figur 2 herunder er der vist, at hvis sokkelkote + terrænregulering ved bygninger hæves med mindst 30 cm over eksisterende terræn, så reduceres de områder, hvor der vil forekomme oversvømmelser betragteligt.

Ved skybrudshændelser eller andre regnhændelser, som kan føre til overfladeafstrømning, må en terrænregulering ikke give anledning til ændring af overfladevands frie afledning, forstået således at terrænreguleringen eller andre afværgeforanstaltninger ikke fører til, at overfladevandet ledes/styres til nabogrunde eller nedstrøms liggende matrikler.