Naturbeskyttelsesloven

I følge naturbeskyttelseslovens § 21 må der ikke opsættes plakater, afbildninger, fritstående skilte, lysreklamer og andre indretninger i reklame- og propagandaøjemed i det åbne land, dvs. i områder, der ikke er at betragte som bymæssig bebyggelse. Nyborg Kommune vurderer, at Storebæltsvej, herunder matr. nr. 40 f af Nyborg Markjorder, hvor pylonen planlægges placeret, må betragtes som bymæssig bebyggelse, hvorfor naturbeskyttelseslovens forbud efter § 21 ikke er gældende.