Planlægning i kystnærhedszonen

Lokalplanområdet er beliggende mindre end 3 km fra Storebælt og er derfor omfattet af bestemmelserne i Planlovens kapitel 2a om planlægning i kystområdet som en del af den kystnære del af byzonen (§ 5a, stk. 4).

Planområdet ligger i tilknytning til eksisterende boligbebyggelse i kanten af Nyborg by, ca. 1 km fra kysten. Planområdets placering betyder, at området ikke kan ses fra kysten. Planen muliggør kun bebyggelse i op til 8,5 m og vurderes ikke at have en indvirkning på kysten.