Vej og trafik

Vej- og stiplanlægning

Der er vejadgang til lokalplanområdet fra Holmens Boulevard og fra Sølystvej, som i den overordnede vejplan begge har status som fordelingsvej.

Langs Holmens Boulevard og Holmegade (der afgrænser området mod nord, er der cykelsti, der forbinder området med Nyborg bymidte.

Der kan ikke forventes tilladelser til yderligere vejadgange. Adgang til nyt byggeri på matr. nr. 927af skal ske via matr. nr. 927n og/eller 927ai, hvorfra der er adgang til Sølystvej.

Trafik

De trafikale forhold vurderes ikke at blive ændret væsentligt med denne lokalplan. Lokalplanen vurderes ikke at medføre væsentlig øget trafik til eller fra lokalplanområdet. Lokalplanen supplerer den gældende lokalplan nr. 235 og muliggør ny bebyggelse mod Holmegade på i alt 1700 m2.

Kollektiv transport

Nærmeste stoppesteder for den kollektive transport (bus) ligger på Storebæltsvej lige vest for rundkørslen Holmens Boulevard-Storebæltsvej-Enghavevej ca. 200 m fra planområdet.

Knap 800 m fra planområdet ligger Nyborg st. og busterminal, hvorfra der er både lokale og regionale forbindelser med hhv. tog og bus.