Lokalplanområdet

Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 15 ha, der primært har været anvendt som landbrugsjord. Området ligger som en udvidelse af Ullerslev by mod nord langs med Kertemindevej mod Flødstrup, afgrænset af stendiger langs planområdets østlige side og Kertemindevej mod den vestlige side. Mod nord er planområdet afgrænset §3 natur i form af sø- og moseområder og mod syd grænser planområdet op til den eksisterende by i Ullerslev.

Figur 3: Lokalplanområdet set i sammenhæng til den eksisterende by i Ullerslev.

Der er tale om et overvejende let kuperet terræn i de sydligste 2/3-dele af planområdet. I den nordligste 1/3-del har planområdet en mere kuperet karakter med et terrænfald mod afslutningen af planområdets nordlige afgrænsning ved de beskyttede naturtyper, der er en del af en økologisk forbindelse.

I planområdet er der en fritliggende bolig i form af en gård ved Postkrogen, hvortil landbrugsjorden hører, samt to boliger i form af parcelhuse ud mod Kertemindevej i planområdets sydvestlige del. Alle tre boliger indgår som en del af planområdet. Den sydlige del af planområdet omfatter den nordlige del af Højvangen, en tidligere institution, der i dag bl.a. benyttes til midlertidige boliger.

Figur 4: Arealanvendelsen inden for lokalplanområdet.

Hverken planområdet eller byudviklingsområdet som helhed ligger inden for et bevaringsværdigt landskabsområde. Det nærmeste bevaringsværdige landskab forløber syd om Ullerslev by (inkl. en større del af selve byområdet). Generelt falder terrænet i planområdet fra øst mod vest og til dels nord, således, at planområdets højeste punkt er i den østlige del af lokalplanområdet. Dette område ligger ca. i kote 22,5. I den vestligste del af planområdet falder terrænet til ca. kote 20 og mod nord ned til kote 15. I den nordvestligste del af byudviklingsområdet falder terrænet ligeledes til kote 15.

Planområdet ligger generelt i en højere kote end Ullerslev by, med undtagelse af bl.a. kirken, der ligger ca. i kote 20. Øst og vest for helhedsplanens område er der nord-sydgående beskyttede diger. Kun ét dige (det østlige) er omfattet af lokalplanen, da det ligger på plangrænsen. Digerne vil være med til at afgrænse byudviklingsområdet mod landskaberne. På digerne er der beplantning i form af buske og mindre træer, men digerne er ikke ”tætte”, dvs. uigennemsigtige.

Vest og nord om byudviklingsområdet forløber et beskyttet naturområde, der skærmer området fra landskaberne mod nord og vest. Byudviklingsområdet kan dog ses fra området ved Kertemindevej nord for naturområdet.

I dag fremstår Ullerslevs bykant som en harmonisk arrondering med lave parcelhuse i byens periferi.

Figur 5: Terrænet stiger markant fra den nordlige del af planområdet og mod midten af området. På billedet anes også den højspændingsledning, der i dag skærer igennem området. På sigt vil ledningen skulle nedgraves for at muliggøre byudviklingens sidste etaper.