Forsyning

Varmeplan

Lokalplanområdet er ikke omfattet af Nyborg Kommunes varmeplan. Området forventes dog udlagt med fjernvarme, som ny bebyggelse kan tilsluttes. Der kan suppleres med alternativ opvarmning eksempelvis solvarme eller vamepumper efter regler fastsat af Nyborg Kommune.

Spildevandsplan

En del af området er planlagt spildevandskloakeret. Det er dog vurderet, at det ikke er muligt at håndtere regnvand på egen grund, da jorden kun har en meget ringe nedsivningsevne, og at nedsivning derfor ikke er mulig i området. Der skal derfor udarbejdes ændring ved tillæg til spildevandsplanen, der udlægger området til privat separatkloakeret.

Det forventes at spillevandstillæget vil sætte krav om, at der inden for området skal forsinkes regnvandsafledningen ved regnvandsbassin til maks. 3,2 l/s, svarende til en naturlig afstrømning på 0,66 l/s/ha.

Vandforsyning

Lokalplanområdet ligger i et område, der forsynes med vand fra Nyborg Forsyning og Service, og ny bebyggelse forudsætter tilslutning fra ovennævnte vandværk.

Elforsyning

Elforsyningen til lokalplanområdet varetages af Vores Elnet A/S.