Tilladelse efter anden lovgivning

International naturbeskyttelse, bilag IV-arter

Nogle dyr og planter er beskyttet af habitatsbekendtgørelsen, de såkaldte bilag IV arter. Gennemførsel af planen er ikke mulig, hvis det kan beskadige eller ødelægge yngle eller rasteområder for de dyrearter eller voksesteder for de planter, der er nævnt.

I området er der sandsynlighed for, at der kan forekomme flagermus, både i de gamle bygninger, og i de store gamle træer. Alle flagermusearter i Danmark er omfattet af EU’s habitatdirektivs bilag IV. Beskyttelsen betyder også, at flagermusene ikke må forstyrres i dvalen og yngletiden. Bygninger og træer i lokalplanområdet er potentielt yngle-, fouragerings og dvaleområde for flagermus.

Nyborg Kommune vurderer, at planens gennemførelse ikke vil påvirke områdets økologiske funktion for flagermus. Der er ved tidspunkt for udarbejdelse af nærværende lokalplan ikke kendskab til forekomster af flagermus eller andre bilag IV arter inden for lokalplanområdet. Ved fældning og indgreb i eksisterende træbeplantning eller bebyggelse skal træerne eller bygningerne undersøges for flagermus. Såfremt der konstateres flagermus i bygningen eller træet bør indgrebet ske udenfor yngle- og dvaleperioden, dvs. at indgrebet skal ske fra ultimo august til primo november. Såfremt indgrebet kun kan ske udenfor denne periode, skal bygningen eller træet vurderes af en flagermusekspert som bl.a. ud fra artsbestemmelse vurderer, om indgrebet kan gennemføres.