Servitutter

Lokalplanområdet er omfattet af en række servitutter vedr. forsynings- og afløbsledninger, der løber på tværs af områdets afgrænsning. Servitutterne er ejet NFS. ledninger skal respekteres og der må ikke bygges tættere end 2 meter fra ledningerne og NFS skal til alle tider have adgang til at komme til eksisterende brønde på ledningerne. Det drejer sig om:

  • 01.12.1978-927380-35: Dok om forsynings-/afløbsledninger mv.
  • 23.07.2004-15102-35: Dok om forsynings-/afløbsledninger mv.

Lokalplanområdet er omfattet af en servitut om adgangsbegrænsning til Fynsvej (25.08.1982-927381-35: Dok om adgangsbegrænsning mv.), hvor Nyborg Kommune som vejmyndighed er påtaleberettiget. Lokalplanen er i overensstemmelse med servituttens bestemmelser, da der ikke tillades egentlig vejadgang til Fynsvej.

Lokalplanområdet er iflg. Tingbogen omfattet af byplanvedtægt nr. 11 fra 1975. Byplanvedtægtens tilknytning til lokalplanområdet fjernes fra Tingbogen ifm. vedtagelsen af nærværende lokalplan.

Lokalplanområdet er omfattet af en vejbyggelinje fra Fynsvej. Vejbyggelinjen er pålagt ved servitut (03.09.2001-12292-35: Dok om byggelinjer, bebyggelse mv.). Af servitutten fremgår det, at der ikke på de af byggelinjen berørte arealer må opføres ny bebyggelse, herunder ved tilbygning eller ved genopførelse af nedbrændt eller nedreven bebyggelse, ligesom der ikke må foretages væsentlige forandringer i eksisterende bebyggelse. Der må heller ikke indrettes sportspladser, kirkegårde, grusgrave eller andre anlæg af blivende art.