Kortbilag 3 - Vejbyggelinje, byrum og bevaringsværdige bygninger