Lokalplanområdet

Planområdet ligger i den østlige del af Nyborg, ved rundkørslen Storebæltsvej-Enghavevej-Holmens Blvd. Planområdet ligger overordnet set på det gamle DSB´s jernbaneareal mellem den historiske bykerne mod vest og erhvervsområderne langs Storebæltsvej mod øst samt mellem Nyborg Station mod nord og Nyborg Destilleri mod syd. Planområdet udgør, hvad der i dag er overgangen fra bykernen til erhvervsområderne langs Storebæltsvej og til- og frakørselsramperne til motorvej E20.

Umiddelbart nordvest for planområdet ligger Chr. Hansens Have, der afgrænses af voldgraven mod Nyborg bykerne. Omkring 350 m fra planområdet ligger Nyborgs havnefront.

Overfor planområdet, på den nordlige side af Storebæltsvej, ligger en dagligvarebutik og Bryggergården i fire etager, hvor en privat aktør har præsenteret et projekt bestående af ny bebyggelse til boliger og erhverv på 5 etager. Øst for Bryggergården ligger kolonihaveområdet Haveforeningen Engen.

Figur 3: Nord for lokalplanområdet ligger der en lav bebyggelse i form af Rema 1000.

Direkte øst for planområdet ligger et område med blandet boligbebyggelse. Boligerne nærmest planområdet består af villaejendomme og etageboliger i op til 3 etager.

Figur 4: Øst for lokalplanområdet ligger der eksisterende boligejendomme i 1½ til 3 etager.

Direkte syd for planområdet ligger Nyborg Destilleri og administrationsbygning med kontorerhverv. Længere mod syd og sydvest ligger de tidligere DSB færgelejearealer, der på sigt tænkes omdannet til boliger og bypark.

Figur 5: Syd for lokalplanområdet ligger Nyborg Destilleri.

Mod vest afgrænses planområdet af jernbanen, der anvendes til godstransport 1-2 gange ugentligt til virksomheden Koppers. Vest for jernbanen ligger et område med blandet boligbebyggelse. Boligerne nærmest planområdet består af villaejendomme og etageboliger i op til 3 etager.

Storebæltsvej er på strækningen hen mod motorvejstilslutningen i øst i dag domineret af serviceerhverv målrettet bilister. Her findes fastfoodrestauranter, benzinstationer, et transportcenter samt en dagligvarebutik. De tidligere bygninger hørende til frysevirksomheden Nyborg Lynfrost A/S påtænkes nedrevet som led i realiseringen af et aflastningsområde til boksbutikker. Det nye sundhedshus vil bidrage positivt til realiseringen af den strategiske udviklingsplan for Nyborg og helhedsplanen for Storebæltsvej.

Områdets Historie

Det gamle DSB-areal i Nyborg har en lang historie som anløbssted i vikingetiden og senere som havne- og rangerareal for sejlads mellem Fyn og Sjælland frem til 1998, hvor færgefarten blev erstattet af Storebæltsbroen.

Figur 6: Inden for lokalplanområdet lå tidligere DSB's jernbaneareal med værkstedsbygninger, rangerområde og jernbanespor, som førte togtrafikken ned til storebæltsfærgerne.

Arealet har siden Storebæltsbroen åbnede og færgefarten ophørte i 1998 ligget ubenyttet hen som et grønt område mellem Knudshovedkvarteret og Nyborg by. Det er først i de seneste år, at en udvikling af området til boligområde og en omdannelse af de gamle DSB-værksteder til destilleri og restaurant har fundet sted.