Grundvand

Planområdet er omfattet af en række beskyttelsesforhold i forhold til grundvand. 

Hele området ligger indenfor område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). En større del af planområdet er derudover udpeget som nitratfølsomt indvindingsområde (NFI) og indsatsområde efter samme.

Området berører ikke BNBO-er (boringsnære beskyttelsesområder).

Opsætning af solenergianlæg forhindrer ikke, at der fortsat kan ske nedsivning af regnvand på arealerne.

Arealer med solceller kan fremme sikring af grundvandsressourcer, da arealerne ikke gødes eller sprøjtes, men typisk afgræsses eller slås.