Klimatilpasning

Lokalplanområdet ligger ca. 450 m fra Nyborg Fjord og 850 m fra Storebælt. Området ligger under 100 m fra Nyborg Voldgrav. Terrænet i planområdet varierer i kote på tværs af området fra +1,75 m til +2,25 m DVR90 med undtagelse af en vold mellem arealerne langs Banegårdsalléen og Cirkuspladsen. Området er en del af Svanedammen, som tidligere har været et vådområde, og områder er derfor også særdeles udsat for oversvømmelser.

Lokalplanområdet er i kommuneplanen udpeget som område , som kan blive udsat for oversvømmelse eller erosion. Inden for disse områder skal der i en lokalplan redegøres for hvordan ny bebyggelse sikres mod fremtidige klimaændringer i form af stormflod eller skybrud, dette kan eksempelvis være via fastsættelse af laveste sikringskote eller foranstaltninger der på anden vis sikre byggeriet. Området er desuden omfattet af statens udpegning af risikoområder for oversvømmelse efter oversvømmelsesdirektivet.

Et boligprojekt må antages, at have en levetid på 100 år. Sikringsniveauet skal derfor som udgangspunkt tilpasses hertil.

Lokalplanområdet er under risiko for oversvømmelse nordfra og fra voldgraven ved højvandshændelser fra ca. kote +1,9 m DVR90 og op. Om havvandet finder vej til lokalplanområdet ved en sådan hændelse, afhænger meget af varigheden af "peak", altså hvor længe den maksimale vandstand varer. Vandet skal "fylde" en hel del op i området før den endelige vandstand forplanter sig til hele området. Området har også flere lavninger, der hvor der vil samle sig vand ifm. større regnmængder.

Figur 14: Områder, hvor der samles vand i tilfælde af kraftige regnskyl (bluespots). Her vist som områder, hvor der står 10 cm vand efter et 150mm regnskyl. En stor del af den sydlige del af planområdet vil være ramt af oversvømmelse i sådan et tilfælde.

I forbindelse med udpegningen har Nyborg som risikoområde efter oversvømmelsesdirektivet har Kystdirektoratet arbejdet ud fra nogle statistiske hændelser. Der arbejdes bl.a. med en 100 års hændelse om ca. 100 år med et vandstandsniveau på +2,28 m DVR90 samt en ekstremhændelse om ca. 100 år på +2,50 m DVR90. Stormfloden i 2006 nævnes som eksempel på en ekstrem hændelse. Hvilket område, der kan risikere at blive påvirket ved en sådan hændelser kan ses på nedenstående kort, der viser vandets potentielle udbredelse ved en højvandshændelse svarende til en ekstrem hændelse om ca. 100 år (+2,50 m DVR90).

Figur 15: Oversvømmede arealer i tilfælde af en ekstremhændelse om ca. 100 år svarende til vandstandstigning på +2,50 m DVR90. Størstedelen af planområdet vil blive oversvømmet ved sådan en hændelse. Derfor er afværgeforanstaltninger nødvendige.

Det er en central opgave ved planlægning for nye bebyggelse, at disse sikres mod fremtidige oversvømmelse. Lokalplanen fastsætter derfor en sikring af nybyggeriet svarende til en ekstrem hændelse om 100 år: +2,5 m DVR90. I forbindelse med ansøgning til byggetilladelse skal bygherre godtgøre, hvordan nybyggeriet sikres mod oversvømmelse til denne kote.

Sikringen kan f.eks. udgøres af en forhøjet sokkel således at gulvkoten overstiger +2,5 DVR90 eller en generel hævning af terrænet.

Overfladevand fra området vil generelt nedsive lokalt på ubefæstede arealer. Grundet de lave terrænkoter er grundvandsstanden i perioder høj. I fremtiden vil overfladevand fra befæstede arealer skulle afledes via separat regnvandskloak til forsyningens afvandingssystem. Etablering af lokal regnvandsbortledning via faskiner eller lignende vil være vanskelig grundet grundvandsniveauet.

Lokalplanen sikrer også, at der kan etableres anlæg, så overfladevandet kan håndteres inden for lokalplanområdet.