Støjforhold

En lokalplan må som udgangspunkt ikke udlægge støjbelastede arealer til støjfølsom anvendelse, f.eks. boliger. En lokalplan må kun udlægge støjbelastede arealer til støjfølsom anvendelse, hvis planen med bestemmelser om etablering af afskærmningsforanstaltninger kan sikre den fremtidige anvendelse mod støjgener.

De vejledende støjgrænser fra Miljøstyrelsen er formuleret for indikatoren L . Den udtrykker års-middelværdien af støjen udendørs og tillægger støjbegivenheder i aften- og natperioden højere vægt end støjen om dagen. Den har derfor også en bedre sammenhæng med den måde, støjen opleves på, end støjens gennemsnit.

Støj fra vejtrafik

Miljøstyrelsen har fastsat vejledende grænseværdier for støj fra vejtrafik. Efter Bygningsreglement 2018 gælder der endvidere krav om at støjen indendørs ikke må overstige L 33 dB. Se tabellen nedenfor.

Lden i dB Udendørs og på facader Indendørs med åbne vinduer Indendørs med lukkede vinduer
Boliger (og udendørs opholdsarealer) 58 46 33

Tabel: Grænseværdier for støj fra vejtrafik. Støjgrænserne er nærmere defineret i Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/2007, ”Støj fra veje” og Bygningsreglement 2018.

Områderne langs Kertemindevej vurderes at være påvirket af vejtrafikstøj fra strækningen. Et bælte på 25 m fra vejmidte til hver side af vejen er i Kommuneplan 2021 omfattet af en teoretisk støjkonsekvenszone. Den reelle støjpåvirkning af omgivelserne er ikke kendt, men skal belyses nærmere på baggrund af opdaterede trafiktællinger fra vejen medregnet den fremtidige trafik fra byudviklingsområdet.

I forbindelse med lokalplanudarbejdelsen er der foretaget en vejledende beregning af støjbelastningen af det planlagte boligområde. Beregningen tager udgangspunkt i en trafiksituation i 2030 for vejtrafikken på Kertemindevej. Til beregningen er brugt programmet N2kR-TC Version 1.1.

Ved en trafikmængde på ÅDT 3.100, beregnes et støjniveau på L 57 – 62 dB i boligområdet, afhængig af placering af de nærmeste boliger til Kertemindevej. Ved ejendomme hvor grunden ligger mindre en 15 meter fra Kertemindevej, viser den orienterende beregning, at ved opsætning af en støjskærm med en højde på 1,5 meter, vil dette sikre overholdelse af Miljøstyrelsens vejledende støjgrænseværdi på L 58 dB for trafikstøj i hele boligområdet.

Grundet den store spredning i støjbelastningen i boligområdet fra trafikken på Kertemindevej skal der ifm. projekteringen af området udarbejdes et nærmere støjnotat som anskueliggør, hvor der eventuelt bør opføres støjskærme. Dette notat skal også tage højde for en fremtidig byudvikling vest for kertemindevej, da talende herfor ikke er medregnet.

Støj fra virksomheder

Der er ikke støjende virksomheder i nærheden af planområdet. Nyborg Kommune vurderer på den baggrund, at nye boliger ikke kan blive belastet med støj fra virksomheder, der overstiger Miljøstyrelsens vejledende støjgrænseværdier.