Forsyning

Varmeplan

Lokalplanområdet ligger i fjernvarmeområde, så ny bebyggelse kan tilsluttes fjernvarme. Der kan suppleres med alternativ opvarmning f.eks. solvarme efter regler fastsat af Nyborg Kommune.

Spildevandsplan

Området er fælleskloakeret og ny bebyggelse vil skulle kobles på eksisterende kloaknet. 

Områdets befæstelsesgrad må jf. spildevandsplanen som udgangspunkt ikke forøges. Hvis befæstelsesgraden øges vil der i forbindelse med en spildevandstilladelse blive stillet krav om forsinkelse af regnvandsafledningen.

Vandforsyning

Lokalplanområdet ligger i et område der forsynes med vand fra Nyborg Forsyning og Service. Ny bebyggelse forudsætter tilslutning fra dette vandværk.

Elforsyning

Elforsyningen til lokalplanområdet varetages af Vores Elnet A/S.