Støjforhold

En lokalplan må som udgangspunkt ikke udlægge støjbelastede arealer til støjfølsom anvendelse, f.eks. boliger. En lokalplan må kun udlægge støjbelastede arealer til støjfølsom anvendelse, hvis planen med bestemmelser om etablering af afskærmningsforanstaltninger kan sikre den fremtidige anvendelse mod støjgener.

De vejledende støjgrænser fra Miljøstyrelsen er formuleret for indikatoren Lden. Den udtrykker års-middelværdien af støjen udendørs og tillægger støjbegivenheder i aften- og natperioden højere vægt end støjen om dagen. Den har derfor også en bedre sammenhæng med den måde, støjen opleves på, end støjens gennemsnit.

Støj fra vejtrafik

Miljøstyrelsen har fastsat vejledende grænseværdier for støj fra vejtrafik. Efter Bygningsreglement 2018 gælder der endvidere krav om at støjen indendørs ikke må overstige Lden 33 dB. Se tabellen nedenfor. 

Lden i dB Udendørs og på facader Indendørs med åbne vinduer Indendørs med lukkede vinduer
Boliger (og udendørs opholdsarealer) 58 46 33

Tabel: Grænseværdier for støj fra vejtrafik. Støjgrænserne er nærmere defineret i Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/2007, ”Støj fra veje” og Bygningsreglement 2018.

Lokalplanområdet ligger afskærmet fra større veje og nærliggende veje har meget begrænset trafik og giver ikke mulighed for høje hastigheder.

Nyborg Kommune vurderer ikke, at lokalplanområdets udlæg til støjfølsomme anvendelser kan blive påvirket væsentligt af støj fra vejtrafikken.

Støj fra virksomheder

De vejledende grænseværdier for støj fra virksomheder m.v. er omtalt i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 / 1984 "Ekstern støj fra virksomheder". Grænseværdierne bruges først og fremmest i forbindelse med miljøgodkendelser og påbud, men kan også benyttes ved planlægning. Der er forskellige vejledende grænseværdier for dagperioden, aftenperioden og natten.

Der er ikke nærliggende virksomheder, der vil kunne påvirke planområdet med støj.

Lokalplanen giver mulighed for ikke-miljøbelastende erhvervsvirksomheder inden for planområdet. Virksomhedsdrift inden for planområdet vil skulle overholde gældende støjgrænseværdier.

I det tilstødende boligområde er de vejledende støjgrænseværdier 45/40/35 dB(A) for dag, aften og nat.

I planområdet, som er blandet bolig og erhverv, vil vejledende støjgrænseværdier være 55/45/40 dB(A).