Landskaber

Planområdet ligger ikke indenfor bevaringsværdige landskaber eller større sammenhængende landskabsområder, jf. udpegninger i kommuneplan 2021, men i det åbne land i øvrigt

Kommuneplanen fremhæver, at der også er landskabsinteresser og -værdier knyttet til disse områder. For disse områder er det især væsentligt, at sikre at planlægningen for eks. byudvikling, skovrejsning, større tekniske anlæg m.v. tager rimelige hensyn til landskabets karakter og bæreevne.

Planområdet ligger indenfor et større landskabskarakterområde - Ullerslev Moræneflade. Indenfor dette indgår planen i et område, hvor landskabskarakteren beskrives som karakteristisk, ikke sårbar, uden visuelle oplevelsesmuligheder og med en middel tilstand

Landskabskarakteren er betinget af et jævnt til let bølget terræn, dyrkede marker, som afgrænses af sporadisk bevoksede diger og mindre skovområder, samt middelstore spredtliggende gårde. Sporadisk bevoksning på digerne afgrænser de middelstore markfelter og skaber et middelskala landskab med transparent afgrænsede landskabsrum. Landskabet er herudover præget af flere tekniske anlæg, som højspændingsledninger, jernbane, motorvej og vindmøller.  

Sideløbende med lokalplanlægningen er der udarbejdet en miljøvurdering af såvel plan og projekt. Miljøvurderingen indeholder visualiseringer, som skal redegøre for anlæggets betydning for landskabsoplevelsen og anvise behov for eventuelle afværgeforanstaltninger i form af supplerende beplantning.   

På baggrund af besigtigelser og førnævnte visualiseringer er det Nyborg Kommunes vurdering, at solenergianlægget ikke vil påvirke oplevelsen af landskabet væsentligt. Solenergianlægget vurderes ikke at ændre på oplevelsen af landskabets skala, da der er tale om et relativt lavt anlæg, og da anlægget indpasses i den eksisterende markstruktur og i forhold til de eksisterende beskyttede diger. Planområdet kan, med undtagelse af få strækninger, ikke opleves fra offentlige veje/arealer, men ligger skjult af terræn, eksisterende bebyggelse, diger og beplantning.

Visualiseringerne har dog vist, at der vil være behov for at supplere den eksisterende bevoksning, hvilket er indarbejdet i lokalplanen. 

Nedenfor vises visualiseringer tilknyttet standpunkt 3, som er på Nederbyvej. Der henvises herudover til miljøvurderingen af hhv. planer og projekt for flere visualiseringer.