Jordforureningsloven

Et mindre område vest for planområdet er kortlagt på vidensniveau 2 iht. jordforureningsloven. Det betyder, at der er oplysninger om eller konstateret, at der er en forurening på ejendommen, som kan udgøre en miljø- eller sundhedsmæssig risiko. Kortlægningen skyldes kendskab til lossepladsaktivitet på arealet i perioden 1968-1974. Da det kortlagte areal ligger uden for lokalplanens område vurderes kortlægningen ikke at have betydning for planlægningen.