Bestemmelser

I henhold til § 15 i lov om planlægning (lovbek. nr. 1157 af 01/07/2020) fastsættes herved følgende bestemmelser for lokalplanområdet.

1.1 Det er lokalplanens formål:

at fastlægge lokalplanområdets anvendelse til henholdsvis offentlige formål i form af sundhedshus og rehabiliteringsboliger, rekreativt område samt parkering.

at sikre at ny bebyggelse placeres ud mod Storebæltsvej. 

at sikre offentlig adgang for gående til byggeriet fra Storebæltsvej.

at sikre at en ny bebyggelse indpasses i forehold til de omkringliggende bebyggelser i form af varierende højder og materialevalg.

at skabe en grøn fysisk og visuel forbindelse mellem Nyborg vold og en kommende bypark syd for lokalplanområdet.

at sikre rekreative udendørs opholdsrum til stedets brugere.

at sikre at bebyggelsen klimasikres.

2.1 Lokalplanen afgrænses, som vist på kortbilag 1 og omfatter matr. nr. 927a samt 927æ af Nyborg bygrunde, Nyborg samt alle parceller, der udstykkes herfra.

2.2 Lokalplanområdet ligger delvis i byzone og delvis i landzone. Arealer i landzone vil med nærværende lokalplan blive overført til byzone

3.1 Lokalplanen opdeles i 3 delområder, som vist på kortbilag 2. Afgrænsning mellem Delområde I og Delområde II ligger 17 meter fra Holmens Boulevard med undtagelse i den nordlige ende, hvor afgrænsningen løber langs jernbaneskinnerne.

3.2 Delområde I må kun anvendes til offentlige formål i form af sundhedshus og rehabiliteringsboliger, samt parkering hertil.

3.3 Delområde II må kun anvendes til rekreative formål i form af grønt areal, samt til parkering i mindre omfang.

3.4 Delområde III må kun anvendes til tekniske formål i form af parkering.

4.1 Lokalplanområdet må ikke udstykkes yderligere.

5.1 Vejadgang til delområde I skal ske fra Holmegade.

5.2 Vejadgang til delområde III skal ske fra Banegade

5.3 Der skal i forbindelse med byggeprojektet indsendes et vejprojekt til godkendelse, projektet skal redegør for vejens linjeføring, bredde og tilslutning til andre veje.

6.1 Der skal etableres 1 p-plads pr. 40m2 etageareal, med undtagelse af areal til rehabiliteringsboliger.

6.2 Der skal etableres 1 p-plads pr. 100m2 til rehabiliteringsboligerne.

6.3 Der skal etableres parkeringspladser til cykler i et omfang svarende til 1 cykelparkeringsplads for hver 3 bilparkeringspladser, jf. § 6 stk. 1 og 2.

Ladestanderbekendtgørelsen indfører krav om forberedelse og etablering af ladestandere til biler ifm. nybyggeri. Der gælder et krav om at alle p-pladser skal forberedes til ladestandere ved nybyggeri til beboelse tilhørende mere end 10 p-pladser. Ved andre typer af nybyggeri hvortil der etableres mere end 10-pladser gælder, at der skal etableres mindst en ladestander, og mindst hver femte p-plads skal forberedes til ladestandere. Ladestanderne skal kunne anvendes til at lade elbiler og plugin-hybrider op. Forberedelse af etablering af ladestandere indebærer etablering af tomrør, så det er muligt at etablere ladestandere efterfølgende.

7.1 Belysning af parkerings-, manøvre- og servicekørselsarealer, må ikke etableres, så det medfører gener for de omkringboende.

8.1 Der må max. bygges 5600m2 etageareal ink. sekundær bebyggelse inden for delområde I

8.2 Ny bebyggelse skal placeres inden for de på kortbilag 3 afgrænsede byggefelter.

Byggefelterne er afgrænset med 2,5 meter til skel mod nord, 5 meter til skel mod øst, samt 5 meter til Holmegade og jernbanesporet. Byggefelt D afgrænses ved en afstand på 2,5 meter på hver side af den nedgravede spildevandsledning.

Byggefelt A

8.3 Indenfor byggefelt A må der bygges max. 4 etager dog punktvis 5 etager med en max. højde på 20 m over DVR90* . Evt. kælder tæller ikke med i etageantallet.

8.4 Såfremt der bygges en 5. etage må det bebyggede areal af etagen max udgøre 25% af bygningens sokkelareal, målt inden for byggefeltet. Den 5. etage skal placeres minimum 15 meter fra lokalplanens afgrænsning mod øst. 

8.5 Bygninger liggende ud mod Storebæltsvej skal opføres i min. 3 etager

Byggefelt B

8.6 Indenfor byggefelt B må der bygges max. 4 etager dog punktvis 5 etager med en max. højde på 20 m over DVR90*, evt. kælder tæller ikke med i etageantallet.

8.7 Såfremt der bygges en 5. etage må det bebyggede areal af etagen max udgøre 25% af bygningens sokkelareal, målt inden for byggefeltet.

Byggefelt C

8.8 Indenfor byggefelt C må der bygges max. 2 etager med en max højde på 12,5 m over DVR90. Evt. kælder tæller ikke med i etageantallet.. 

Byggefelt D**

8.9 Såfremt spildevandsledningen flyttes må der indenfor byggefelt D bygges max 4 etager med en max. højde på 18 m over DVR90 , evt. kælder tæller ikke med i etageantallet.

8.10 Såfremt spildevandsledningen bliver liggende, kan der bygges en let forbindelsesbygning hævet fra terræn. Bygningen skal minimum hæves til 2. sal, og der skal holdes en frihøjde på 7 meter over terræn.

​*En kote på +20 DVR90 kan give bygninger op til 18 meter over nuværende terræn, der hvor terrænet i dag er lavest.

** Byggefelt D er placeret oven på en spildevandsledning. bebyggelsesmulighederne afhænger derfor af om ledningen flyttes til en placering uden for byggefelterne, eller bliver liggende med sin nuværende placering.

​9.1 Facader mod Storebæltsvej skal udføres med en lodret opdeling af facaden pr min. 10 m, opdelingen skal ske via fremspring / tilbagerykning af en dybde på min. 15 cm og/eller farve- / materialeskift mv. Med farveskift forstås at alt materialet i facade partiet skal have en anden farve end det øvrige materiale. 

9.2 Mod Storebæltsvej skal der etableres min. én direkte indgang til bebyggelsen.*

9.3 Facader/facadeelementer og tage må ikke fremstå i reflekterende, neon- eller fluorescerende farver.
Malede facader må kun fremstå i farver efter den klassiske jordfarveskala, jf. bilag 5.

9.4 Facader og tage må ikke fremstå i materialer med en glansværdi over 10

9.5 Såfremt der etableres anlæg til indvinding af solenergi eller lignende, skal de dele af anlægget som anbringes udvendigt på bygningen igennem materialevalg, placering og hældning tilpasses tagfladen eller bygningens øvrige ydervægge. Solceller og -paneler må imidlertid etableres med en hældning ift. vandret på op til 43 grader på bygninger med fladt tag.

9.6 Tekniske installationer skal indarbejdes i arkitekturen, således at de ikke er synlige fra omkringliggende veje. Tekniske anlæg placeret på tagflader må have en max højde på 1. meter over tagfladen. Tekniske anlæg tæller ikke med i den maximale bygningshøjde.

Skiltning

9.7 Der må kun opstilles ét fritstående skilt indenfor lokalplanområdet i form af et fælles boskilt. Derudover må skiltning indenfor lokalplanområdet kun ske på bygningsfacader, og i form af henvisningsskilte.

Boskiltet må ikke etableres med dimensioner på mere end følgende: Højde 6 m og bredde 1 m.

9.8 Der må ikke opsættes bannere eller beachflag inden for lokalplanområdet, herunder i skel.

9.9 Belysning af skiltning på facader må kun ske med lyskilder i eller bag skiltebogstaverne.

9.10 Skilte må ikke være reflekterende og må ikke indeholde animerede, bevægelige eller blinkende elementer

 

* Indgangen fra Storebæltsvej er alene for brugere der kommer gående til sundhedshuset, og skal dermed ikke fungere som hovedindgang. 

For hele lokalplanområdet gælder følgende

10.1 Ubebyggede arealer skal befæstes eller beplantes og må ikke fremstå ubearbejdet.

10.2 Inden for lokalplanområdet skal der etableres minimum et godt og egnet fælles fri- og opholdsareal* med beplantning  og opholdsmøbler til min. 15 personer.

10.3 Beplantning inden for området skal bestå af hjemhørende urter, buske eller træer, dog kan op til 25% af det ubebyggede og ubefæstede areal udlægges til græsplæne.

Delområde II

10.4 Området skal anlægges som grønt rekreativt areal, udformningen af delområdet skal ske på baggrund af en samlet landskabelig bearbejdning.

10.3 Parkering inden for delområde II skal afskærmes mod Holmens Boulevard. Enten med beplantning  i min. 1 meters højde, og/ eller en jordvold i min. 1 m. og max. 2 meters højde, målt fra terræn mod Holmens Boulevard. Jordvolden skal fremstå beplantet.

10.5 Inden for delområdet må der foretages terrænændringer, i form af jordvolde og regnvandsbassinger.

10.6 Den grønne landskabskile skal have en overordnet udstrækning på 15 meter i bredden, og være i hele byggefeltets længde, dog kan der på op til 25% af strækningen indskrænkes til 5 meter i bredden**

*Formuleringen "gode og egnede fri- og opholdsarealer" i § 10 stk. 2 indebærer, at fri- og opholdsarealet skal indrettes, så det kan benyttes til meningsfuldt ophold for grundens bruger. Hertil hører, at der som minimum opstilles møbler til ophold, at opholdsmøblerne placeres hensigtsmæssigt ift. solorientering, læ og er afskærmet fra, renovationsøer m.v.

** Bestemmelsen har til formål at muliggøre lommer af et mindre antal parkeringspladser inden for delområdet. Der ligges dog vægt på at parkering inden for delområdet sker ud fra en samlet landskabelig bearbejdning.

11.1 Bebyggelse må ikke etableres med en gulvkote på under +2,5 meter over DVR90, målt fra overkant gulv.

12.1 Bebyggelse skal tilsluttes offentligt spildevandsanlæg inden ibrugtagning.

12.2 Der kan ikke gives ibrugtagningstilladelse til boliger eller primære udendørs opholdsarealer, der er belastet af støj over Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj, jf. nedenstående tabel, uden at der etableres afværgeforanstaltninger, der sikrer, at rehabiliteringsboligerne og primære udendørs opholdsarealer ikke bliver påvirket ud over Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj. Dette skal godtgøres ved en støjberegning.

L i dB Primære udendørs opholdsarealer og på facader Indendørs med åbne vinduer Indendørs med lukkede vinduer
Boliger 58 46 33


12.3 Inden ibrugtagning af bebyggelsen skal fælles friarealer være anlagt. Til fælles friarealer hører fælles fri- og opholdsarealer efter § 10 stk. 2, veje og tilkørselsarealer efter § 5 stk. 1-3 og parkeringsarealer efter § 6 stk. 1-3.

12.4 Fælles fri- og opholdsarealer skal senest være etableret/beplantede førstkommende vækstsæson efter byggeriets opførelse.


13.1 Lokalplan nr. 100 - Bebyggelse på de tidligere færgelejearealer i Nyborg, samt lokalplan nr.  229 - Helårsbeboelse på havnen ophæves ved vedtagelse af denne lokalplan hvad angår det i § 2 afgrænsede område.

En lokalplan fastlægger udviklingen af et område, og der må når planen er vedtaget, ikke etableres byggeri eller anlæg i modstrid med planen.

Lokalplanen regulerer kun fremtidige forhold. Byggeri og anlæg som er lovligt etableret før lokalplanen, kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke pligt til at etablere de byggerier og anlæg som lokalplanen beskriver, men når de etableres skal det ske i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser.

Private tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen.

Dispensation fra lokalplanen (Planlovens §§ 19 og 20)

Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

Ekspropriation efter lokalplanen

Byrådet kan i medfør af § 47, stk. 1, i planloven ekspropriere fast ejendom, der tilhører private, eller private rettigheder over fast ejendom, når ekspropriation vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af en lokalplan eller byplanvedtægt og for varetagelse af almene samfundsinteresser.

Ekspropriation er tvungen afståelse af ejendom og kan efter Grundlovens § 73 kun ske ifølge lov hvor almenvellet kræver det og mod fuldstændig erstatning.

Efter praksis gælder desuden en række betingelser, som skal være opfyldt ved en ekspropriation. Ekspropriationen skal således være lovlig, nødvendig og tidsmæssigt aktuel for realiseringen af ekspropriationsformålet. Herudover skal ekspropriationen være rimelig i den konkrete situation.