International naturbeskyttelse

På bilag IV i EF-habitatdirektiveet er der listet dyre- og plantearter, som medlemslandene er forpligtet til at sikre streng beskyttelse, således arternes naturlige udbredelse bevares. Dette betyder bl.a., at deres yngle- og rasteområder ikke må ødelægges.

Der er ikke registreret bilag IV-arter indenfor lokalplanområdet. Grundet lokalplanområdets mangeårige anvendelse til intensiv landbrugsdrift vurderes det ikke som værende leve-, raste- eller ynglested for beskyttede arter.

De dele af lokalplanområdet, der med realiseringen af lokalplanen bebygges, befæstes eller anvendes som private haver, fremstår uden naturtyper og habitater, der kan fungere som levesteder for dyr og planter.

Området omkring Ladegård Å er i kommuneplanen udpeget som lavbundsareal, og indeholder ligeledes moseområde - naturtyper, der i princippet kan fungere som levesteder for visse dyr og planter. Langs Ladegård Å, uden for lokalplanområdet, er der registreret forekomst af mosegris og ræv, som ikke er bilag IV-arter.

Den del af lokalplanområdet, der er beliggende inden for åbeskyttelseslinjen, udlægges som fælles friareal og naturareal. Nyborg Kommune vurderer, at realisering af lokalplanforslaget ikke vil påvirke naturinteresserne negativt, idet eksisterende lavbundsareal, mose og åbeskyttelsesområde bevares.

Lokalplanen fastlægger et beplantningsbælte i skellet mod syd, og det eksisterende beplantningsbælte inden for lokalplanområdet bevares således.

Lokalplanen stiller krav om etablering af regnvandsbassiner. Regnvandsbassinerne vil sandsynligvis kunne udgøre levesteder for planter og dyr, herunder frøer, og bidrage til en højere biodiversitet i lokalplanområdet end i dag.