Detailhandel

I følge planlovens § 5o kan der i tilknytning til tankstationer, togstationer, lufthavne, stadioner, fritliggende turistattraktioner og lign., der ligger uden for områder omfattet af § 5 m og § 5 n, udlægges arealer til butikker til brug for de kunder, der i øvrigt benytter anlægget på grund af dets primære funktion.

Nyborg Kommune vurderer, at Nyborg Marina er omfattet af bestemmelsen, hvorefter der kan udlægges arealer til butikker til brug for marinaens brugere og besøgende. 

Lokalplanen udlægger et areal på 250 m2 til en eller flere mindre udvalgsvarebutikker med maritimt fokus. Lokalplanen fastsætter samtidig en maksimal butiksstørrelse på 250 m2.

Nyborg Kommune vurderer, at udlægget vil have en positiv effekt på det lokale byliv ved marinaen og at udlægget samtidig ikke vil have en indvirkning på butiksforsyningen eller bylivet i resten af Nyborg by eller kommune grundet den begrænsede størrelse og fokusering inden for det maritime. 

Nyborg Kommune vurderer ikke, at udlægget vil have væsentlig indvirkning på de trafikale forhold i området, da der er tale om et begrænset arealudlæg.