Jordforureningsloven

En del af lokalplanområdet er kortlagt på vidensniveau 1 efter jordforureningsloven, og der kræves således tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til bygge- og anlægsarbejder på de kortlagte arealer.

Efter § 50 a i Jordforureningsloven er alle arealer i byzone som hovedregel lettere forurenet. Disse områder benævnes 'områdeklassificerede arealer'. Hele lokalplanområdet ligger inden for områdeklassificeret areal, hvilket betyder, at flytning af jord her skal meddeles kommunen for at undgå en spredning af forurenet jord.