Vejloven

Nedlæggelse/ændring af den eksisterende vejadgang til ejendommen til brug for boligområdet kræver Vejdirektoratets tilladelse i medfør af vejloven (lov nr. 1520 af 27/12/2014 om offentlige veje m.v.).

Lokalplanens område er påvirket af støj fra Nyborgvej, der overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Lokalplanen sikrer, at der ved støjafskærmning mod Nyborgvej er tilvejebragt et tilfredsstillende støjniveau inden ibrugtagning, så ingen af de ønskede boliger udsættes for støj over Miljøstyrelsens vejledende støjgrænse.

Støjudbredelseskort 1½ meter over terræn, samt facadestøjniveauer for boliger uden afværgeforanstaltninger.

Der er på grundlag af de beregnede overskridelser udført beregninger med afværgeforanstaltninger i form af en støjskærm ud mod Nyborgvej med en forudsat højde på 2,0 meter over koten ved vejmidte.

Vejdirektoratet har anført, at vejbyggelinje placeret 15 meter fra vejmidte skal overholdes. Dog kan Vejdirektoratet efter en konkret ansøgning give tilladelse til etablering af midlertidige foranstaltninger som støjskærme inden for vejbyggelinjen.

Vejdirektoratet kan dog samtidigt kræve en eventuel støjskærm fjernet, hvis der bliver behov for det byggelinjepålagte areal til udvidelse eller ændringer af Nyborgvej.

Der er efter aftale med Vejrektoratet udført beregning af to skærmscenarier. Dette er ud fra en forudsætning om, at støjgrænserne skal kunne overholdes for begge beregningsscenarier.
1. Scenarie 1 med støjskærmen placeret i flugt med de øvrige grundskel for nabogrundene langs med Nyborgvej.
2. Scenarie 2 med støjskærmen placeret 15 meter fra vejmidte.

For scenarie 1 er den forudsatte støjskærm placeret i flugt med skellinjer for de øvrige grundarealer ud til Nyborgvej. Dette svarer til en afstand til vejmidte på ca. 10 meter, for bebyggelsesplan vist i bilag 2.

For scenarie 2, hvor skærmen er placeret i en afstand på 15 meter fra vejmidte, under hensyntagen til den anførte vejbyggelinje.

Scenarie 1, støjskærm placeret ved matrikelskel

Støjudbredelseskort 1½ meter over terræn, samt facadestøjniveauer for boliger nærmest Nyborgvej inkl. afværgeforanstaltninger for scenarie 1

Scenarie 2, støjskærm placeret 15 meter fra vejmidte

Støjudbredelseskort 1½ meter over terræn, samt facadestøjniveauer for boliger nærmest Nyborgvej inkl. afværgeforanstaltninger for scenarie 2

Konklusion

Det ses af overstående kort, at det for scenarie 1 med en 2 meter høj støjskærm i ca. 10 meters afstand fra Nyborgvej vil være muligt at overholde grænseværdien på 58 dB Lden ved både bygningsfacader samt i skelpunkter ved terræn.

Det ses også, at det for scenarie 2 med en 2 meter høj støjskærm i 15 meters afstand fra Nyborgvej vil være muligt at overholde grænseværdien på 58 dB Lden ved både bygningsfacader samt i skelpunkter ved terræn.

De udførte beregninger af vejtrafikstøjen viser, at hovedparten af grundarealet samt bebyggelsen ikke er belastet af vejtrafikstøj over Lden 58 dB. Ved de tre østligste boliger kan der dog beregnes en facadestøjbelastning på op til 62 dB Lden, samt en støjbelastning ved grundskel på op til 64 dB Lden.

Ved etablering af en 2 meter høj støjskærm langs med Nyborgvej er det muligt at overholde grænseværdien på 58 dB Lden i og omkring hele bebyggelsen.

Dette gælder for begge scenarier benævnt henholdsvis scenarie 1 og 2.

Byggeri i lokalplanområdet

Etablering af bygninger og anlæg indenfor vejbyggelinjen på 15 m kræver tilladelse fra Vejdirektoratet.

Vejadgang til lokalplanområdet

Vejdirektoratet vil stille betingelse i forbindelse med tilladelse til ændring/udvidelse af adgangen til Nyborgvej.