International naturbeskyttelse

Natura2000 områder

Planområdet ligger ca. 2 km fra det nærmeste Natura2000 område Storebælt og Vresen, som er udpeget på baggrund af rev, strandvold med flerårige planter, marsvin, edderfugl og dværgterne. På grund af planens meget lokale udstrækning og karakter vurderes den ikke at kunne påvirke beskyttet natur efter habitatdirektivet.

Bilag IV arter

Nyborg Kommune har ikke konstateret forekomster af bilag IV-arter eller egnede leve-, yngle- eller rastesteder for bilag IV-arter indenfor planområdet. Det vurderes, at planen ikke påvirker arter opført på habitatdirektivets bilag IV.