Klimatilpasning

I kommuneplanen fastsættes generelle rammer for klimatilpasning i Nyborg Kommune.

I et udpeget område, som kan blive udsat for oversvømmelse eller erosion, og hvor der planlægges for byudvikling, særlige tekniske anlæg, ændret arealanvendelse m.v., skal der optages bestemmelser i en lokalplan om sikring af afværgeforanstaltninger. Der skal desuden optages bestemmelser om, hvorvidt afværgeforanstaltninger skal etableres før ibrugtagning af det, som skal sikres mod oversvømmelse.

Der skal i lokalplanlægningen konkret redegøres for, hvordan effekten af de forventede klimaændringer imødegås. Det kan f.eks. være bestemmelser om friholdelse af områder fra bebyggelse, hvor der kan være risiko for oversvømmelser eller inddragelse af nye arealer til forsinkelse af regnvand og konkrete afværgeforanstaltninger.

Der skal i lokalplanen konkret stilles krav om laveste sikringskote, eller andre foranstaltninger der sikrer nyt byggeri, byudvikling, særlige tekniske anlæg, ændret arealanvendelse m.v. mod skader som konsekvens af stormflod op til kote 2,5 m.

Der skal stilles krav om sikring af nyudstykninger, byudvikling, særlige tekniske anlæg, ændret arealanvendelse m.v. mod oversvømmelser fra vandløb i form af dige eller andre afhjælpende foranstaltninger.

Særlige forbehold kan være forbud mod byudvikling eller krav til sokkelhøjden. Der skal, jf. rammen, foretages en konkret vurdering i forbindelse med lokalplanlægning, der bl.a. skal tage højde for risikoen for oversvømmelse i området, det potentielle værditab samt bebyggelsens levetid.

Hf. Elefanthøjen

Lokalplanområdet ligger ca. 100 m fra Storebælt. Området er en del af Svanedam Øst, som tidligere har været et vådområde, og området er derfor også særdeles udsat for oversvømmelser. Terrænet i planområdet varierer i kote på tværs af området fra +0,2 m til +0,7 m DVR90.

Lokalplanområdet er omfattet af den i kommuneplanen udpegede kystplanlægningslinje, hvor inden for der ved nybyggeri skal fastsættes krav til afværgeforanstaltning, så der tages højde for risiko for oversvømmelse. Området ligger i fokusområdet Nyborg Centrum. Området er desuden omfattet af statens udpegning af risikoområder for oversvømmelse fra hav efter oversvømmelsesdirektivet, hvor der er høj risiko for oversvømmelse fra havet.

Fra en nedbørsmængde på 50 mm og mere vil der kunne stå vand i store dele af området fra 10,5 cm på de lavest liggende arealer og opefter. Dette kombineret med et stigende terrænnært grundvandsspejl vil gøre området uegnet til varigt ophold og umuliggøre havedrift.​ Kilde: SCALGO Live.

​Det terrænnære grundvand forventes at blive en hindring for benyttelsen af området til kolonihaveformål på den længere tidshorisont. Et kolonihavelejemål i Hf. Elefanthøjen må antages at have en levetid på maksimalt 30 år eller når terrænforhold og stigende grundvand gør området uegnet til formålet som haveforening.

Lokalplanområdet er under risiko for oversvømmelse fra undergrunden, øst (Storebælt)  og fra Nyborg Fjord ved stormflodshændelser fra ca. kote 1,8 m DVR90 svarende til en nutidig ekstremstormflod hændelse som Nyborg Kommune oplevede sidste gang i 2006 . Når havet finder vej til lokalplanområdet ved en sådan hændelse, afhænger meget af varigheden af "peak", altså hvor længe den maksimale vandstand varer. Når vandet først er kommet ind i området vil det står der længe på grund af de lave terrænkoter. Det stigende grundvand vil umuliggøre nedsivning og oversvømmelsen kan fordele sig ved hjælp af de kanaler og grøfter, der ellers skulle afvande området under normale forhold. Området har også flere lavninger, der hvor der vil samle sig vand ifm. større regnmængder.

Terrænnært grundvand ca. 20 cm under terræn (vinter) i området ved Elefanthøjen. Kilde: SCALGO Live.

Hf. Carlsminde

Haveforeningen ligger meget lavt i forhold til omgivelserne, og der kan være udfordringer ved skybrud.

Skybrudskort. Ved nedbør på 25 mm kan der stå ca. 50 cm vand på terræn. Kilde: SCALGO Live.

 

Hf. Kaliffenlund

Der kan i nuværende situation være udfordringer med nedbør og terrænnært grundvand om vinteren ved haveforeningens østlige del ved åen, som lejlighedsvis kan blive oversvømmet. 

Ved en nedbørsmængde på 25 mm vil der stå vand vest for Kaliffenlund. Kilde: SCALGO Live.

Hf. Skovly

Der kan om vinteren være problemer med terrænnært grundvand i området nordlige del.

Terrænnært grundvand (vinter). Kilde: SCALGO Live.