Forsyning

Varmeplan

Lokalplanområdet ligger i naturgasområde.

Spildevandsplan

Området er spildevandskloakeret.

Afledning skal ske i henhold til kommunens spildevandsplan.

Nedsivning af overfladevand fra tage kan kun tillades udenfor de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Af ressourcemæssige hensyn er det ønskeligt at nedsive regnvand, og der skal etableres en robust nedsivningsløsning for tagvand, hvor vandet nedsives lokalt i grønne områder mellem bebyggelsen.

Nedsivning af overfladevand fra vej- og parkeringsarealer kan dog kun tillades udenfor indvindingsoplandet til Langå Vandværk i den sydligste del af planområdet og håndteres her i et nedsivningsbassin.

Miljømyndigheden kan, på nærmere givne vilkår, give tilladelse til nedsivning af regnvand fra tage og overfladevand fra befæstede arealer. Tilladelsen kan som hovedregel kun gives, hvis nedsivningen kan ske uden risiko for grundvandet, hvis det er geoteknisk muligt, og hvis det kan ske uden ulemper for naboer. 

Vandforsyning

Lokalplanområdet ligger i et område der forsynes med vand fra Langå Vandværk, og ny bebyggelse forudsætter tilslutning fra ovennævnte vandværk.

Elforsyning

Elforsyningen til lokalplanområdet varetages af Vores Elnet A/S.