Planens indhold

Lokalplanen opdeles i 5 delområder, som vist på kortbilag 2

Delområde I:

Området omfatter det bevaringsværdige gårdanlæg, Aldershvile. Lokalplanen skal sikre, at hovedhuset og den østlige længe bevares, mens det vil være muligt at nedrive den vestlige længe og erstatte den med en ny bebyggelse med samme volumen, form og placering som den eksisterende. Lokalplanen giver desuden mulighed for at den nye bebyggelse eventuelt kan trækkes lidt tilbage fra vejen, for at give mulighed for et gennemgående fortov langs Aldershvilevej som vist på nedenstående skitse. Ved en sådan løsning er det vigtigt, at bevare gårdrummets rektangulære form.

Lokalplanen tillader indretning af boliger i såvel hovedhuset som i de to længer.    

 

 

Delområde II og III:

Områderne udlægges til åben-lav bebyggelse i form af enfamiliehuse.

Af hensyn til indpasning til eksisterende bebyggelse i boligområdet omkring Aldershvilevej stiller lokalplanen krav om, at ny bebyggelse maksimalt opføres i 1½ etage og med en maksimal bygningshøjde på 8,5 m. En løsning med sadeltag skal udføres symmetrisk og uden valm, mens facader skal udføres som murede eller pudsede. 

Delområde II indeholder et byggefelt, som fastlægger placeringen af ny bebyggelse. Byggefeltet skal sikre et grønt udtryk mod syd med reference til den tidligere have tilknyttet Aldershvile. Derudover er bygefeltet med til at fastlægge at en ny bolig orienteres øst vest i lighed med hovedbygningen for Aldershvile.

Delområde IV:

Området udlægges til tæt-lav bebyggelse med maksimalt 8 boliger.  

Af hensyn til indpasning til eksisterende bebyggelse i boligområdet omkring Aldershvilevej stiller lokalplanen krav om, at ny bebyggelse maksimalt opføres i 1½ etage og med en maksimal bygningshøjde på 8,5 m. En løsning med sadeltag skal udføres symmetrisk og uden valm, mens facader skal udføres som murede eller pudsede. 

Delområde V:

Området udlægges til privat fællesvej tilknyttet delområde I, II og III.  

Grønt helhedspræg 

For at understøtte et grønt helhedspræg i forhold til den omgivende bebyggelse på Aldershvilevej indeholder lokalplanen et krav om, at hvis der ønskes hegning mod Aldershvilevej, så skal det udføres som levende hegn, herunder hæk og ikke som fast hegn (stakit, plankeværk eller lignende).

Herudover sikrer lokalplanen bevaring af to træer i tilknytning til Aldershvile, jf. kortbilag 2.

Placering af byggefelt for delområde II er ligeledes med til at understøtte oplevelsen af et grønt areal mod syd i lighed med det oprindelige haveanlæg.

Øvrige forhold

Lokalplanen fastsætter endvidere bestemmelser vedr. vejadgange, parkering og udstykning

Figur: Lokalplanområdet indeholder fem delområder. De fem delområder er defineret af de fire ejendomme, der udgør lokalplanområdet, samt vejareal.

Figurer: Fotos illustrerer den særlige karakter og stemning omkring Aldershvile. Gårdanlæget ligger helt ud til Aldershvilevej og er definerende for vejens udtryk. Haven indeholder gamle bevaringsværdige træer, mindre skurbygninger, nyttehave mv. Delområde II indgår i dag som en del af haven til Aldershvile. Gårdspladsen mellem længerne er velbevaret med pigsten, trapper og porte.