Baggrund og formål

Baggrund

Tillægget til lokalplan 11.3 er udarbejdet, idet der er behov for at foretage nogle justeringer af bebyggelsesmulighederne indenfor den oprindelige lokalplan, som er fra 2002. 

Konkret har Frørup Andelskasse brug for at udvide banken med en tilbygning, mens der i den sydlige del af Sneverkilde er et ønske om at udvide et eksisterende byggefelt i tilknytning til de udlagte jordbrugsparceller. 

Samlet set vurderes behovet for ændringer i plangrundlaget at kunne rummes indenfor planlovens begreb om "lokalplaner af mindre betydning", som blandt andet kan gennemføres med kortere høringsfrister og med en begrænset redegørelse. 

Formål

Formålet med lokalplantillægget er at ændre på den indbyrdes afgrænsning mellem to af lokalplanens delområder, således at grundstykket tilknyttet Frørup andelskasse ligger indenfor delområdet til blandet bolig og erhverv og ikke som nu, hvor en mindre del af grundstykket ligger indenfor delområdet til offentlige formål. 

Herudover har lokalplanen til formål at tilpasse et byggefelt tilknyttet delområdet til boliger i den sydlige del af Sneverkilde.