Kommuneplanen

Mål

Nedenstående er mål og retningslinjer fra kommuneplanen og at lokalplanen er i overensstemmelse hermed.

Der skal ikke udpeges nye områder til kolonihaver, da behovet for yderligere udlæg ikke er aktuelt. Der er ledige haver i de eksisterende kolonihaveforeninger og udlagte lodder, som ikke er sat i drift.

Skulle der i planperioden opstå behov for etablering af flere kolonihaver, vil de blive udlagt i tilknytning til Skovly og Ravnekær i Nyborg eller Kaliffenlund i Ullerslev i form af et kommuneplantillæg.

Eksisterende kolonihaver ved landporten skal løbende forsøges fjernet, da arealerne skal friholdes for bebyggelse af hensyn til kulturarvssatsningen "Nyborg - Danmarks Riges Hjerte".

Retningslinjer

  1. Der kan kun etableres kolonihaver i de allerede udlagte kolonihaveområder.
  2. Der skal lokalplanlægges for de eksisterende kolonihaveområder i Nyborg Kommune.

Hovedstruktur

Ved kolonihaveområder og kolonihaver forstås de arealer og havelodder, der er omfattet af lov om kolonihaver, dvs. overnatningshaver og nyttehaver, hvor der kan opføres lysthus, redskabsskur og lign. Kommuneplanen udlægger ikke nye områder til kolonihaver.

Kommuneplanrammer

Delområde 1 - Hf. Helgetoften

I Kommuneplan 21 er lokalplanens delområde 1 - Haveforeningen Helgetoften beliggende indenfor rammeområde 1.R.15. Rammeområdet er udlagt til rekreativt område - koloni- og nyttehaver.

Området lige i byzone.

Området rummer kolonihaveforeningen Helgetoften, der kan bebygges i overensstemmelse med kolonihavereglementet.

Lokalplanen er udarbejdet i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser for området.

Delområde 1 - Hf. Grejsdalen

I Kommuneplan 21 er lokalplanens delområde 1 - Haveforeningen Grejsdalen beliggende indenfor rammeområde 1.R.15. Rammeområdet er udlagt til rekreativt område - koloni- og nyttehaver.

Området ligger i byzone.

Området rummer kolonihaveforeningen Grejsdalen, der kan bebygges i overensstemmelse med kolonihavereglementet.

Lokalplanen er udarbejdet i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser for området.

Delområde 2 - Hf. Carlsminde

I Kommuneplan 21 er lokalplanens delområde 2 - Haveforeningen Carlsminde beliggende indenfor rammeområde 1.B.28. Rammeområdet er udlagt til boligområde. Hf. Carlsminde er begrænset i størrelse og ligger i forbindelse med områdets huses baghaver, og flere af disse baghaver har forbindelse til haveforeningerne. Haveforeningen vurderes ikke at ændre områdets anvendelse som boligområde.

Området ligger i byzone.

Området rummer kolonihaveforeningen Carlsminde, der kan bebygges i overensstemmelse med kolonihavereglementet.

Lokalplanen er udarbejdet i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser for området.

Delområde 3 - Hf. Samvirke

I Kommuneplan 21 er lokalplanens delområde 3 - Haveforeningen Samvirke  beliggende indenfor rammeområde 1.B.5 Nyborg, Aldershvilevej, Rødby m.m. Rammeområdet er udlagt til boligområde.

Området ligger i byzone. 

De i området beliggende kolonihaver skal opretholdes eller alternativt omdannes til fælles friarealer.

Lokalplanen er udarbejdet i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser for området.

Delområde 4 - Hf. Vesterled

I Kommuneplan 21 er lokalplanens delområde 4 - Haveforeningen Carlsminde beliggende indenfor rammeområde 1.R.16 Nyborg, Telegraf- og Ladegårdsskoven. Rammeområdet er udlagt til rekreativt område - Koloni- og nyttehaver og Større rekreativt område

Området ligger i landzone. Kun kolonihaveområder kan overføres til byzone ved lokalplan. Hf. Vesterled overføres med denne lokalplan til byzone.

Området rummer kolonihaveforeningen Grejsdalen, der kan bebygges i overensstemmelse med kolonihavereglementet.

Lokalplanen er udarbejdet i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser for området.

Delområde 5 - Hf. Elefanthøjen

I Kommuneplan 21 er lokalplanens delområde 5 - Haveforeningen Elefanthøjen beliggende indenfor rammeområde 1.R.23 Nyborg, Svanedammen. Rammeområdet er udlagt til rekreativt område - Koloni- og nyttehaver og Større rekreativt område

Området ligger i byzone. 

Området kan kan bebygges i overensstemmelse med kolonihavereglementet. 

Lokalplanen er udarbejdet i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser for området.

Hele/dele af rammeområdet er udpeget som oversvømmelsestruet ved stormflod. I detailplanlægning for området skal det sikres, at arealanvendelsen disponeres, så nybyggeri mv. ikke bliver truet ved stormflodshændelser evt. gennem krav om afværgeforanstaltninger.

Delområde 6 - Hf. Ravnekær

I Kommuneplan 21 er lokalplanens delområde 6 - Haveforeningen Ravnekær beliggende indenfor rammeområde 1.R.20 Nyborg, Grønningen Ravnekær. Rammeområdet er udlagt til rekreativt område.

Området ligger i byzone. 

Området kan anvendes til boldbaner, legeplads, kolonihaver, arealer til dyrehold og institutionsformål m.v.

Lokalplanen er udarbejdet i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser for området.

Delområde 7 - Hf. Skovly

I Kommuneplan 21 er lokalplanens delområde 7 - Haveforeningen Skovly beliggende indenfor rammeområde 1.R.2 Nyborg, Skovly. Rammeområdet er udlagt til rekreativt område, Koloni- og nyttehaver.

Området ligger i landzone. 

Området rummer kolonihaver, der kan bebygges i overensstemmelse med kolonihavereglementet.

Lokalplanen er udarbejdet i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser for området.

Delområde 8 - Hf. Kaliffenlund

I Kommuneplan 21 er lokalplanens delområde 8 - Haveforeningen Kaliffenlund beliggende indenfor rammeområde 2.R.6 Ullerslev, kolonihaver ved Kaliffenlund. Rammeområdet er udlagt til rekreativt område, Koloni- og nyttehaver.

Området ligger i landzone. 

Området rummer kolonihaver, der kan bebygges i overensstemmelse med kolonihavereglementet.

Lokalplanen er udarbejdet i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser for området.