Risikobekendtgørelsen

Planområdet ligger indenfor planlægningszonen på 500 m fra virksomhederne Ebrofrost A/S og Orskov Foods A/S, der begge har til huse på Odensevej 16 i Ørbæk. Se kort herunder. 

Oversigtskort, der viser placeringen af risikovirksomhederne (stjerne), deres konsekvenszoner (hvid skravering) og lokalplan 326 (rød markering). 

Begge virksomheder er omfattet af risikobekendtgørelsen (Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 372 af 25/04/2016 om kontrol med risikoen for uheld med farlige stoffer).

Konsekvenser for udvikling af områder berørt af sikkerhedsafstande eller skadesafstande fra virksomheder omfattet af risikobekendtgørelsen skal belyses. 

Etablering af nye aktiviteter og ændret anvendelse af bebyggelse og områder indenfor skadesafstande (500 meter eller den konkret gældende konsekvensafstand) fra virksomheden, til f.eks. offentlige bygninger og arealer, rekreative områder, områder, som på grund af deres karakter er af særlig interesse eller særligt følsomme, ligeledes boligområder, veje og andre transportanlæg, samt bygninger med lokaliteter, der er omfattet af Beredskabsstyrelsens driftsmæssige foreskrifter, og bygninger og områder, som er svært evakuerbare (jf. risikobekendtgørelsen § 2), vil kræve, at det i h.t. risikobekendtgørelsens bestemmelser kan eftervises at være sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Risikomyndighederne for virksomhederne har været hørt om planerne. Fyns Politi og Beredskab Fyn har ikke haft bemærkninger til planlægningen.  

Risikomyndigheden i Nyborg Kommune har bemærket følgende: Som risikomyndighed vurderes det, at de nævnte ændringer til den eksisterende kommuneplanramme ikke vil have betydning for de to risikovirksomheders risikoforhold. Der er i forvejen beskyttede boliger og plejeboliger i området, derfor vil tilføjelsen af et kontor for hjemmeplejen, ikke ændre på områdets status i forhold til risikovirksomhederne.

Det konkluderes derfor, at planlægningen ikke har betydning i forhold til risiko og risikovirksomhederne.