Vej og trafik

Vej- og stiplanlægning

Det nye boligområde skal betjenes med vejadgange fra Sentvedvej. Den primære vejadgang tænkes skabt umiddelbart øst for Sentvedvej 9 mens der også kan skabes vejadgang vest for Sentvedvej 11. Se kortet på bilag 2. 

Der udlægges interne boligveje i en bredde af min. 5,5 m. Vejene udlægges som dobbeltsporede private fællesveje. 

Der udlægges med planen en stiforbindelse fra den eksisterende sti langs åen og igennem det nye naturområde, dels til boligområdet, dels videre mod øst parallelt med Sentvedvej. Udlægget er fastsat til min. 3 m i bredden. I forbindelse med den videre udvikling af det nye byområde øst for Ørbæk vil naturområdet også blive udvidet og forbinde eksisterende naturområder øst for planområdet - og i samme forbindelse skal stien videreføres mod vest.

Figur 14: Princip for de nye stiforbindelser og koblingen til eksisterende stier.

Trafik

Rådgivningsvirksomheden COWI har for Nyborg Kommune vurderet trafikbelastningen fra det nye boligområde ved Sentvedvej, samt konsekvenserne for trafikafviklingen og trafiksikkerheden i området.

COWI beregner en trafikbelastning på Sentvedvej i 2035 til 118 i østgående retning og 118 i vestgående retning. Dertil kommer turproduktionen fra det nye boligområder, der beregnes til sammenlagt ca. 80 bilture/døgn (ÅDT), hvor størstedelen må forventes at komme fra/køre mod vest, dvs. til/fra Hovedgaden.

COWI finder ikke, at trafikmængden giver anledning til udfordringer, hvad angår trafikafviklingen, forstået som afviklingen i forhold til kapaciteten på Sentvedvej samt krydset Sentvedvej/Hovedgaden. COWI vurderer imidlertid, at der kan være udfordringer med trafiksikkerheden i området i forbindelse med en boligudbygning på stedet og den deraf afledte trafik set i lyset af de planlagte adgangsveje til og fra planområdet, trafikmængder og vejens udformning.

COWI bemærker først og fremmest, at planen skaber gode og sikre stisammenhænge til skole, handel og rekreative områder med stiforbindelsen fra planområdet og mod vest. COWI bemærker dog også, at der kan opstå farlige situationer for bløde trafikanter til/fra det nye boligområde på selve Sentvedvej mellem planområdet og skolen på grund af manglende fortov.

COWI bemærker i øvrigt, at Sentvedvejs udformning er problematisk ud fra et trafiksikkerheds perspektiv også hvad angår biltrafikken, bl.a. på grund af vejens begrænsede bredde og manglende oversigtsforhold i sving.

COWI beskriver en række tiltag, der anbefales gennemført med henblik på at sikre en sikker afvikling af trafikken til og fra det nye boligområde og på Sentvedvej generelt. Disse tiltag omfatter bl.a.:

  • Udvidelse af den østlige del af Sentvedvej.
  • Forlængelse af fortove langs Sentvedvej.
  • Etablering af bump ved overgangen til byzone.
  • Sikring af passende sigtelinjer for bilister.
  • Udvidelse af 30 km/t zonen.

Kollektiv transport

Udlægget til boligerne ligger ca. 300 m fra busstoppested på Hovedgaden ved den tidligere Ørbæk Kro. Området er forbundet direkte med en eksisterende sti og den med lokalplanen udlagte stiforbindelse igennem det nye naturområde. Derudover er der ca. 350 m til busstoppested på Hovedgaden ved 4Kløverskolen. 

Stoppestederne betjenes pr. april 2022 af en række ruter, bl.a. Fynbus rute 920 til hhv. Nyborg/Kerteminde og Svendborg/Faaborg.