Bevaringsværdige bygninger

Aldershvilevej 6, 8 og 10 på matr.nr. 705a, Nyborg Bygrunde er alle blevet SAVE-registreret i 1993 og har opnået bevaringsværdi 4-5.

Aldershvilevej 6

Den vestlige driftsbygning mod Aldershvilevej er i bevaringssystemet SAVE noteret med bevaringsværdien 5.

Bygningen er opført i 1827. Standen af bygningen blev i 2010 vurderet af Tegnestuen Vaag til at være kritisk. Af tilstandsrapporten af 18.11.2010 fremgår det, at svagheder i funderingen, sandsynlighed for råd i bindingsværket, svigt i stabiliserende skillevægge og projekteringsfejl i den nyere tagkonstruktion betyder, at facaderne er udsat for stadig hårdere statisk pres med risiko for sammenstyrtning til følge. Hvis bygningen skal bevares kræves der en betydelig og økonomisk krævende indsats. 

På baggrund af tilstandsvurderingen besluttede Nyborg Byråd i 2012, at bygningen på trods af betydningen for det trelængede anlæg, kan nedrives og erstattes af en ny bebyggelse. Bygningens volumen, detaljer og materialer skal fastholdes både ved renovering og ved opførelse af ny bebyggelse.

Nedrivningstilladelsen fra 2012 bibeholdes i denne lokalplan sammen med de øvrige bestemmelser vedrørende opførelse af erstatningsbyggeri. 

Aldershvilevej 8

Den østlige driftsbygning er opført i 1898 og har opnået SAVE-værdien 5. Bygningen er af stor betydning for gårdanlægget og bebyggelsens samlede udtryk.

Bygningens grundlæggende udtryk med hensyn til volumen, detaljer og materialer skal fastholdes i forbindelse med renovering og ændret anvendelse.

Aldershvilevej 10

Hovedhuset i 2,5 etager er i SAVE-systemet noteret med bevaringsværdien 4. Bygningen, der er opført i 1832, skal bevares, og det eksisterende arkitektoniske udtryk skal fastholdes. Bygningen må ikke nedrives uden byrådets særlige tilladelse.