Vej- og stiforhold

Der er vejadgang til lokalplanområdet fra Aldershvilevej, som i den overordnede vejplan har status som kommunal offentlig vej.

Alle boliger inden for delområde I, II og III skal have vejadgang fra Aldershvilevej via privat fællesvej eller via eksisterende overkørsel ved Aldershvilevej 10. Se kortbilag 3.

Alle boliger inden for delområde IV skal have vejadgang via den private fællesvej knyttet til tæt-lav bebyggelsen. Se kortbilag 3.