Grundvand

Planområdet ligger uden for områder med grundvandsinteresser.