Støjforhold

Støj fra solcelleanlæg reguleres efter Miljøstyrelsens vejledninger for virksomhedsstøj. Støjen skal vurderes i forhold til de omkringliggende boliger til solcelleparken.  

De omkringliggende boliger til planområdet klassificeres som boliger i det åbne land. Grænseværdierne for denne type boliger er 55/45/40 dB(A) i tidsperioderne: 

  • Dag kl. 07-18
  • Aften kl. 18-22
  • Nat kl. 22-07

Et solcelleanlæg vil være i drift, når solen er oppe. I sommerhalvåret vil der også være drift i natperioden, da solen står op inden kl. 7.  

Sideløbende med lokalplanlægningen er der udarbejdet en miljøvurdering af projektet og i forbindelse hermed et støjnotat til belysning af solcelleanlæggets støjpåvirkning.

Støjnotatet tager udgangspunkt i, at trackerteknologien anvendes (de bevægelige solpaneler), hvilket er det scenarie, hvor anlægget vil indeholde flest støjkilder.  

Støjnotatet konkluderer, at støjbidraget fra solcelleanlægget overholder Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier imod eksisterende boliger i området - se tabel og støjkort herunder.  

Støjniveauet ved den nærmeste nabo (Vibesholmsvej 1) er beregnet til 12,6 dB, når alt er i drift. Grænseværdien om natten er 40 dB. Maksimalniveauet ved nærmeste nabo er beregnet til 20,3 dB. Grænseværdien er her 55 dB. 

Tabel der viser resultat af støjberegningen. *Der er for nuværende ikke fastsat grænseværdier ved kirken. Her er indtastet de foreslåede værdier fra MST-vejledning 3/2003 (Miljøstyrelsen, 2003). Der er normalt ikke aktivitet ved kirker om natten, så der er ikke antaget noget krav til maksimalniveauet. Kilde: Støjrapport fra Niras A/S.

Støjkort, der viser støjpåvirkningen af omgivelserne. Støjpåvirkningen er beregnet ud fra et scenarie, hvor solcellepanelerne er opsat med trackere, hvor den kraftigste transformer er placeret længst mod vest og hvor øvrige støjkilder er jævnt placeret i planområdet. Først i røde områder overstiger støjen 40 dB.  Kilde: Støjrapport fra Niras A/S.