Lokalplanområdet

Lokalplanområdet udgør i alt ca. 5,3 hektar af matr.nr. 11m og 12e, Vindinge By, Vindinge, herunder knap 2 hektar åbeskyttet areal. Planområdet er beliggende i landzone og anvendes primært til landbrugsdrift. Lokalplanområdet er vist på nedenstånde foto.

Lokalplanområdet markeret med rød ramme.

Lokalplanområdet er afgrænset af Lindeborgvej mod vest, Ladegård Å, der løber mellem Hjulby Sø og Ladegård Sø, mod nord og øst og afgrænses mod syd af eksisterende stiforbindelse samt Jagtenborgkvarteret, der udgøres af boligområdet ved Hustomten og Langhuse, der består af åben-lav bebyggelse i form af parcelhuse.

Lokalplanområdet er beliggende i et let kuperet terræn med afslutning mod ådalen mod nord og øst.

Terrænet er højest mod syd og vest, med undtagelse af en større lavning i nordvest, hvorfra det falder jævnt i henholdsvis nordlig og østlig retning.

Det omkringliggende landskab er i nord, vest og øst karakteriseret af det åbne land, der er præget af større markområder, enkelte trægrupper, søer og landejendomme.

På sigt vil området vest for lokalplanområdet blive inddraget til nyt boligområde. I Kommuneplan 2021 er området mellem Lindenborgvej, Hjulbyvej, Fynsvej og Hjulby Sø reserveret som fremtidigt byudviklingsområde. Nyborg Kommune igangsætter i 2022 de indledende arbejder med udvikling af området.

Lokalplanområdet er ved udarbejdelse af lokalplanforslaget ikke omfattet af eksisterende kommuneplanrammer. Med vedtagelse af Kommuneplan 2021 vil planområdet bestå af kommuneplanramme 1.B.50 – Nyborg, nyt boligområde ved Lindenborgvej med anvendelse til boliger i form af tæt-lav og åben-lav.

Eksisterende stiforbindelse i syd, der adskiller Jagtenborgkvarteret fra lokalplanområdet, som ligger til højre i billedet.

Lokalplanområdet set fra vest mod syd.


Indkig mod lokalplanområdet fra nordvest mod øst, hvor lavningen ses ligefor.