Grundvand

Byudviklingsområdet ligger inden for et område med særlige drikkevandsinteresser, i et indvindingsopland, et nitratfølsomt indvindingsområde og et indsatsområde inden for nitratfølsomme indvindingsområder. En mindre del af planområdet (en eksisterende byggegrund) overlapper desuden med BNBO.

Figur 17: Lokalplanområdet overlapper med grundvandsinteresser og beskyttelsesområder.

Byudviklingen kan have en påvirkning på grundvandet, idet det ikke kan udelukkes, at byudvikling medfører en forøget risiko for forurening af grundvandet med mindre de rette afværgeforanstaltninger sikres. Lokalplanen fastsætter i tråd med kommuneplanens retningslinjer for byudvikling i området en række bestemmelser til sikring af grundvandet:

  • Veje, parkeringspladser og kørearealer skal være befæstet med en tæt belægning med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning af overfladevand til kloak (spildevandssystemet). Alternativt kan vandet opsamles og afledes særskilt til regnvandssystemet med forudgående dokumenteret rensning.
  • Overfladevand fra terræn (med undtagelse af veje, parkeringspladser og kørearealer) skal nedsives på egen grund.
  • Regnvandsbassiner skal etableres med en tæt membran, godkendt af grundvandsmyndigheden.
  • Olie og kemikalier skal opbevares i egnede beholdere, der enten er dobbeltvæggede eller placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Beholderne skal stå på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb eller med afspærringsventil og sikret mod påkørsel.
  • Områder, hvor der oplagres eller håndteres olie eller kemikalier skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området eller opsamlingssump skal som minimum kunne rumme indholdet af opbevaringsenhederne i området.
  • Håndtering af væsker samt farligt affald skal ske på befæstet areal. Eventuelt spild skal straks opsamles.

Dertil kan det tilføjes, at lokalplanens materialekrav til boligbebyggelse medfører, at risikoen for udvaskning af miljøfremmede stoffer til grundvandet formindskes.