International naturbeskyttelse

Natura 2000 område
Nærmeste Natura 2000 område i form af centrale Storebælt og Vresen ligger 4 km fra planområdet. Planen vurderes grundet sin meget lille udstrækning og afstand til Natura 2000 området ikke at kunne påvirke dette.

Bilag IV-arter

I området er der sandsynlighed for, at der kan forekomme flagermus. Alle flagermusearter i Danmark er omfattet af EU’s habitatdirektivs bilag IV. Beskyttelsen betyder også, at flagermusene ikke må forstyrres i dvalen og yngletiden.

Træer i lokalplanområdet er potentielt yngle-, fouragerings- og dvaleområde for flagermus. Især kan læhegnet øst for lokalplanområdet være potentielle flagermustræer.

Derfor bør disse træer ikke fældes i forbindelse med gennemførelse af lokalplanen.

Ved ønske om fældning af træer skal disse undersøges for flagermus. Såfremt der konstateres flagermus i træerne, skal fældning ske udenfor yngle- og dvaleperioden, dvs. at indgrebet skal ske fra ultimo august til primo november. Såfremt indgrebet kun kan ske udenfor denne periode, skal der indhentes tilladelse fra relevant myndighed, i dette tilfælde Miljøstyrelsen.