Naturbeskyttelsesloven

Åbeskyttelseslinje
Lokalplanområdet er omfattet af 150 meter åbeskyttelseslinje, jf. naturbeskyttelseslovens § 16, og det forudsættes, at der meddeles dispensation fra åbeskyttelseslinjen, hvis der foretages beplantning eller ændringer i terrænet. Nyborg Kommune har dispensationskompetencen.

Skovbyggelinje
Etablering af bebyggelse og anlæg inden for skovbyggelinje, jf. naturbeskyttelseslovens § 17 forudsætter, at Miljøstyrelsen meddeler tilladelse til, at skovbyggelinjen kan ophæves inden for lokalplanområdet. 

Rørledning
Etableringen af en rørledning eller anden vandafledning fra regnvandsbassin til Ladegård Å vil indebære gravearbejde, herunder ved åbrinken, hvilket forudsætter dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3.